Упутство ауторима за уређење текста

Упутство ауторима за уређење текста

Један аутор може да објави само један рад у истој свесци.

Радови треба да буду достављени електронски, у прилогу – као отворени документ (Word), на адресу: novaskola@pfb.ues.rs.ba

 1. Дужина рукописа: до 15 страница
 2. Формат: величина папира B5, фонт: Times New Roman; величина фонта: 11; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line spacing: Single. Рад припремити у црно-бијелој боји.
 3. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен аутоматски (Col 1)
 4. Језик рада и писмо: Језик рада може бити српски и енглески, језик. За радове на српском језику обавезно писмо је ћирилица.
 1. Име аутора: Наводи се име(на) аутора, средње слово и презиме(на) у горњем лијевом углу. Име и презиме домаћих аутора увијек се исписује у оригиналном облику независно од језика рада (величина фонта 11, подебљано).
 2. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након имена и презимена наводи се пун (званични) назив и сjедиште установе у којој је аутор запослен. Функција и звање аутора се не наводе (величина фонта 10, подебљано).
 3. Контакт подаци: Електронску адресу аутор ставља у напомену при дну прве странице чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично првог (величина фонта 10).
 4. Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити центрирано и написати великим словима, два реда испод имена аутора (величина фонта 12, подебљано)
 5. Сажетак: Испод наслова на српском језику написати сажетак рада који садржи до 150 ријечи и 3 – 5 кључних ријечи (величина фонта 10, италик).
 6. Структуру истраживачких радова чине: увод, методологија, резултати, дискусија и закључак (Поднаслове исписивати величином фонта 11, центрирано и подебљано).
 7. Навођење (цитирање) у тексту: Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја текста. Захтијева се АПА систем цитирања.
 8. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране само у случају кад подразумијевају коментарисани дио текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али не могу бити замјена за цитирану литературу. [Техничке пропозиције за уређење: формат – Footnote Text; први ред – увучен аутоматски (Col 1); величина фонта – 10; нумерација – арапске цифре.]
 9. Табеле, цртеже и графиконе поставити на одређено мјесто у тексту, означити их редним бројевима и насловима (табеле изнад текста, графикони и слике испод) и не закључавати их. Величина фонта за текст у табели је 9. Наслов табела, графикона, цртежа: величина фонта 10, италик. Taбеле уредити према АПА стандарду (избјегавати сувишне податке и вертикалне линије).
 10. Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата по правилу библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у засебном одјељку чланка, у виду листе референци. Литература се наводи на крају рада, прије резимеа на енглеском језику.
 11. Summary (италик, 10 пт): На крају рада пише се поново име(на) и презиме(на) у лијевом горњем углу) а затим наслов рада и summary на енглеском језику.
 12. Између сваког поднаслова и текста остављати један празан ред.

 

Трошкови објављивања

Ауторима чији текстови просјечно имају више од 16 лекторских и коректорских  интервенција по картици текста наплаћује се лектура по тржишној цијени за енглески и српски језик у износу од 10км (5 €) по картици текста.

Стандард картице текста је 1800 знакова с празнинама.

 

Адреса редакције:

Педагошки факултет у Бијељини
Семберских ратара б б
76300 Бијељина
Република Српска
novaskola@pfb.ues.rs.ba

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства!