Ријеч главног и одговорног уредника

Часопис Нова школа, бави се специфичном тематиком теорије и праксе васпитно-образовног рада на свим нивоима образовног система (од предшколског васпитања до цјеложивотног учења). Према својој основној намјени, посвећен је прикупљању и промовисању савремених педагошких идеја из свијета и код нас, те афирмисању нових научних сазнања и достигнућа. Тематика часописа је флексибилно постављена и благовремено иновирана у складу са промјенама у свијету, тако да одговара ауторима у погледу слободе избора тема и интердисциплинарног приступа у стручним и научним радовима.

По узору на савремене часописе из ове области у свијету и поштујући мултидимензионалност васпитно-образовне дјелатности, Нова школа обухвата разноврсну тематику: предшколског васпитања и образовања, школу као основни ослонац система васпитања и образовања, методику разредне и предметне наставе, високошколско образовање и универзитетску наставу, инклузију, образовање одраслих, професионално усавршавање, цјеложивотно учење итд.

Ауторима се омогућује објављивање различитих категорија радова: оригинални научни, прегледни, стручни, као и кратка или претходна саопштења, научне критике (полемике, расправе), информативни прилози и прикази публикација или скупова.

Научни и рецензентски одбор часописа благовремено се редукује, и из године у годину укључује нове научнике, еминентне стручњаке из области различитих наука и научних дисциплина, из земље, региона, као и цијелог свијета. Они својим знањем, компетенцијама и поштујући високе стандарде приликом рецензирања радова доприносе побољшању квалитета и угледа часописа. Нова школа припада категорији националних часописа с тенденцијом испуњавања потребних услова и задовољавања стандарда за уврштавање на листу међународних часописа.

Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства намијењен је различитим категоријама читалаца, укључујући научне раднике, студенте на сва три циклуса студија, васпитаче, учитеље, наставнике, стручне сараднике, родитеље, креаторе образовних политика, као и све појединце којима је значајна тематика васпитно-образовног рада и система у циљу његовог унапређења и модернизације.

Уредништво часописа је отворено за све облике сарадње, с циљем функционалног повезивања, са другим научним институцијама, организацијама и друштвеним факторима који у фокусу свог интересовања имају васпитно-образовни, наставни процес и издавачку дјелатност, те имају иновативне идеје за унапређивање теорије и праксе савремене школе и предшколства.

Проф. др Марица Травар

Опште информације о часопису са Упутством за ауторе и стандардима за припрему рада налазе се на следећем линку ().

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства!