Редакција

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

За издавача:
Проф. др Далибор Ставић, декан

Главни и одговорни уредник
Проф. др Марица Травар
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: marica.travar@pfb.ues.rs.ba

Секретар редакције
мр Неда Гаврић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: neda.gavric@pfb.ues.rs.ba

Преводилац на енглески језик
Проф. др Татјана Думитрашковић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: tatjana.dumitraskovic@pfb.ues.rs.ba

Преводилац на енглески језик
Проф. др Оливера Петровић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: olivera.petrovic@pfb.ues.rs.ba

Лектор
Проф. др Јелина Ђурковић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: jelina.djurkovic@pfb.ues.rs.ba

Техничка припрема текста и електронске верзије 
Мирјана Деспотовић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: informaticar@pfb.ues.rs.ba

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства!