Редакција

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

За издавача:
Проф. др Далибор Ставић, декан

Главни и одговорни уредник
Проф. др Владо Симеуновић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: vlado.simeunovic@pfb.ues.rs.ba

Секретар редакције
Доц. др Сања Милић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: sanja.milic@pfb.ues.rs.ba

Преводилац на енглески језик
Доц. др Татјана Думитрашковић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: tatjana.dumitraskovic@pfb.ues.rs.ba

Лектор
Мр Сузана Бунчић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл:

Припрема електронске верзије
Доц. др Небојша Митровић
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba 

Техничка припрема текста
Драгослав Васиљевић, ма
Универзитет у Источном Сарајеву
имејл: dragoslav.vasiljevic@pfb.ues.rs.ba

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)

Часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства!