Издања часописа

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Годишња претплата:

Часопис "Нова школа" излази једном годишње.