Владо Симеуновић
Сања Милић
Педагошки факултет у Бијељини
Универзитет у Источном Сарајеву
Дејана Бјелица

ДОИ 10.7251/NSK1802005S
UDK 37.015.3
371.26/.27
378
Оригинални научни рад

ФОРМАТИВНО ПРОВЈЕРАВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У СВЈЕТЛУ РЕФОРМИ ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА СТУДЕНАТА

Апстракт:

Провјера студентских постигнућа представља једну од основних функција сваке високошколске институције. Оцјена представља сумативни исказ одређених постигнућа изражених одређеним симболом. У структури новонасталог високошколског система (болоњски процес) једна од суштинских промјена односи се на свођење наставних предмета на један семестар. Идеја се односи на промјерање фокуса са садржаја на остваривање циљева учења и стварање структура знања са значајним импактом на систем цјеложивотног учења. Основна идеја овог рада била је испитивање начина формативног провјеравања студентских постигнућа у контексту обавеза које произилазе из системских докумената (Закон о високом образовању, правила студирања, структура НПП, структура силабуса, препоруке Европске комисије у области високог образовања. Испитали смо начин на који наставници врше формативно провјеравање, анализирали учесталост, квалитативне карактеристике и њихов утицај на коначно постигнуће. Истраживање смо реализовали као студију случаја на Педагошком факултету у Бијељини. Резултати анализе показали су да постоји значајно одступање прописаних обавеза у погледу провјеравања постигнућа од реализованих. Такође, примјетна је значајна разлика у вредновању појединих активности чак и код сродних предмета. Постоје предмети и без завршног испита код којих се предиспитне обавезе претварају у коначну оцјену. Значајан је распон броја бодова који се могу освојити у току наставног процеса. Све наведено указује на потребу оспособљавања наставника за примјену система провјеравања и вредновања студентских постигнућа у складу са прокламованим идејама и стандардима образовања у Европској унији.

Кључне ријечи: формативно провјеравање, реформа високошколског система, студентска постигнућа.

Литература:

Black P. & D. Wiliam (1998). „Assessment and Classroom Learning”, Assessment in Education:
Principles, Policy and Practice. CARFAX, Oxfordshire, Vol. 5, No. 1, pp. 7–74.
Black P. & D. Wiliam (2001). Inside the Black Box Raising Standards Through Classroom
Assessment. King’s College London School of Education.
Bose, J. & Rengel, Z. (2009). A model formative assessment strategy to promote studentcentered
self-regulated learning in higher education. US-China Education Review.
Volume 6, No.12 (Serial No.61), ISSN 1548-6613, USA.
Boud, D. (2000). Sustainable assessment: rethinking assessment for the learning society. Studies
in Continuing Education, 22(2), 151–167.
Burns, R. (2010). Implementation of formative assessment strategies as perceived by high school
students and teachers: Professional development implications. ProQuest LLC, Ed.D.
dissertation, Johnson & Wales University. (ERIC Journal No. ED514475).
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/detail?accno=ED514475
Dunn, K. E. & Mulvenon, S. W. (2009). A Critical Review of Research on Formative
Assessments: The Limited Scientific Evidence of the Impact of Formative Assessments
in Education. Practical Assessment Research & Evaluation, 14(7). Available online:
http://pareonline.net/getvn.asp?v=14&n=7
Fort Hays State University(http://itle.okstate.edu/FD/online_teaching/assessment.html)
Natriello, G. (1987). The Impact of Evaluation Process on Students. Educational Psychologist.
22, pp. 155–175.
Nicol, D.J. & Macfarlane-Dick, D. (2005) Formative assessment and self-regulated learning: A
model and seven principles of good feedback practice, Accepted for Publication by
Studies in Higher Education.
Nimac, E. (2010). Vrjednovanje postignuća učenika na kognitivnom području, I modul teme
Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća. Zagreb: Arhiv stručnog
usavršavanja.
OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and
Policy” Assessment for Learning Formative Assessment (2008).
Pintrich, P. R. & Zusho, A. (2002) Student motivation and self-regulated learning in the college
classroom, in: J. C. Smart and W.G. Tierney (Eds) Higher Education: Handbook of
Theory and Research, Volume XVII (New York, Agathon Press).
Popham, W. J. (2006). Defining and enhancing formative assessment. Paper presented at the
Annual Large-Scale Assessment Conference, Council of Chief State School Officers,
San Francisco, CA.
Sadler, D.R. (1998). Formative assessment: revisiting the territory, Assessment in Education,
5(1), 77–84
Stiggins, R. (2007). Five assessment myths and their consequences. Education Week, Vol. 27(8),
p28–29.

The European Higher Education Area in: Bologna Process Implementation Report, 2015
Wilson, M. & Scalise, K. (2006). Assessment to improve learning in higher education: The
BEAR Assessment System University of California, Berkeley, USA. Higher Education,
52, 635–663 Springer 2006 DOI 10.1007/s10734-004-7263-y
Yorke, M.(2003). Formative Assessment in Higher Education: Moves Toward Theory and the
Enhancement of Pedagogic Practice, by, Higher Education, 45, 477–501.
Закон о високом образовању,(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 76/2005,
97/2008).
Одлука о критеријумима за праћење рада студената, вредновању предиспитних обавеза,
организацији завршног дијела испита и формирању коначне оцјене.
Електротехнички факултет у Источном Сарајеву (2006).
http://qa.etf.unssa.rs.ba/etf/pravilnik_ocjenjivanje.pdf
Правилник о правилима и организацији студија на основним академским студијама.
Универзитет Сингидунум (2016).
http://repository.singidunum.ac.rs/files/2017/04/Pravilnik-o-pravilima-i-organizacijistudija-
na-osnovnim-akademskim-studijama.pdf
Vlado Simeunović
Sanja Milić
Dejana Bjelica

FORMATIVE CHECKING ON FACULTIES IN THE LIGHT OF REFORM OFHIGHER EDUCATION OF STUDENTS

Testing student achievements is one of the basic functions of each higher education institution. Evaluation is a summarized statement of certain achievements expressed by a particular symbol. In the structure of the newly established higher education system (“the Bologna process”), one of the fundamental changes is the reduction of teaching subjects to one semester. The idea is to focus from content on achieving learning goals and creating knowledge structures with a significant impact on the lifelong learning system. The basic idea of this paper was to find out how to formally test student achievements in the context of the obligations arising from systematic documents (Law on Higher Education, study rules, curriculum structure, silabus structure, recommendations of the European Commission in the field of higher education.) We examined the way teachers do formative checking, analyzing the frequency, and their impact on the final achievement. We conducted the research as a case study at the Faculty of Education in Bijeljina. The results of the resarch have shown that there is a significant deviation of the prescribed obligations in terms of checking the achievements of the realized ones. Also, there is a significant difference in the value of the activities of the family, even in related subjects. There are also cases without a final exam in which pre-examination obligations are converted into a final grade. A significant range of points that can be gained during the teaching process is significant. All of the above said points to the need to train teachers for applying the system of checking and evaluating student achievement in accordance with the proclaimed ideas and standards of education in the European Union.

Key words: formative examination, reform of the higher education system, student achievement.cher

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини