Момчило Пелемиш
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

Даријан Ујсаси
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад

Небојша Митровић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

Владан Пелемиш
Универзитет у Београду
Уљитељски факултет у Београду

УДК 796.077:159.922.8
DOI 10.7251/NSK1414002P
Оригинални научни рад

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА ПРЕТПУБЕРТЕТСКОГ УЗРАСТА

Апстракт:

На узорку од 100 испитаника, 48 ученика и 52 ученице узраста 12 – 13 година из Сремских Карловаца ученика ОШ „23. октобар“ примењен је анонимни анкетни упитник са 6 питања. Прва два питања су била везана за основне податке: пол, узраст, а остала 4 су пружила увид у укључености ученика и ученица у спортска друштва и број тренинга недељно ако се спортом баве, те у каквим условима тренирају. Резултати истраживања указали су да постоје статистички значајне разлике у варијабли Интензитет бављења кинезиолошким активностима (p=0,00) и Место бављења кинезиолошким активностима (p=0,00) у корист дечака. У погледу Укључености у ваншколску спортску активност и варијабли за процену недељних тренинга (Недељни тренинг бављења кинезиолошким активностима) статистички значајне разлике нису уочене. Може се закључити да су дечаци у Сремским Карловцима више заинтересовани за укључивање у спортске клубове у овом узрасту и имају више интересовања за спортску активност и бављење спортом од девојчица.

Кључне речи: адолесцентски узраст, спортска активност, ставови, број тренинга.

Литература

Andersen, D. (1996). Health and physical education in Hungary: a status report. Sport Journal, 32 (2): 40 – 42. Badrić, M., Barić, A. i Gelemanović, I. (2007). Uključenost učenika u školska športska društva na podučju posebne državne skrbi. U V. Findak (ur.) Zborniku radova „Antropološke metodičke, metodološke i stručne preptostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“(str. 395 – 399). Poreč: Hrvatski Kineziološki savez. Donovan, M., Jones, G. and Hardman, K. (2006). Physical Education and Sport in England: Dualism, Partnership and Delivery Provision. Kinesiology, 38 (1), 16 – 27. Findak, V., Prskalo, I. (2003). Kineziološko gledište o suvremenoj odgojnoj i obrazovnoj problematici. U H. Vrgoč (ur.) Zborniku radova „Četvrti sabor pedagoga Hrvatske – Odgoj obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva“ (str. 143 – 148) Zagreb: Hrvatski pedagoško književni zbor. Аrticle I Gualdi-Russo, E., Zaccagni, L., Manzon, V.S., Masotti, S., Rinaldo, N. & Khyatti, M. (2014). Obesity and physical activity in children of immigrants. Europe Journal of Public Health, 1 40 – 46. Horgan G. (2005). Healthier lifestyles series: 1. Exercise for children. Journal of Family Health Care, 15 (1): 15 – 17. Аrticle I Hull, E.E., Garcia, J.M., Kolen,A.M. & Robertson, R:J. (2014). Parenthood and Physical Activity in Young Adults: A Qualitative Study. Journal of Phisical Activiti and Health (Epub ahead of print). Jorgić, B. i Veselinović, N. (2008).Izostajanje učenika sa nastavefizičkog vaspitanjau niškim gimnazijama. Nastava i vaspitanje, 57 (2): 175 – 183. Magnusson, M., Hallmyr Lewis, M., Smaga-Blom, M., Lissner, L. & Pickering, C. (2014). Health Equilibrium Initiative: a public health intervention to narrow the health gap and promote a healthy weight in Swedish children. BMC Public Health, 14(1) 763 – 773. Nagyová, L., & Ramacsay, L. (1999). The occurrence of the risk factors and health problems of people. In D. Milanović (ed.) „Proceedings Book of the 2nd International Scientific Conference “Kinesiology for the 21st Century” (pp. 349 – 351). Zagreb: Faculty of Physical Edukations, University of Zagreb. Videmšek, M. (2002). Sport activites and smoking habits among schoolchildren. Kinesiology, 34, 134 – 140.

PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS BEFORE PUBERTY AGE

Summary

An anonymous questionnaire with six questions was applied on a sample of 100 respondents, 48 students and 52 female students at the age of 12-13, from “23 October“ Elementary School in Sremski Karlovci. The first two questions were related to the basic data: gender, age, and the other four provided an insight into the involvement of boys and girls in sports clubs and how many time a week and under which conditions they train, if they play any sports activity at all. The research results indicated that there were statistically significant differences in the variable Intensity of practicing kinesiology activities (p = 0.00) and the Place of practicing kinesiology activities (p = 0.00) in favor of boys. In terms of involvement in extracurricular sports activities and variables for the assessment of weekly practicing kinesiology activities statistically significant differences were not observed. It can be concluded that boys from Sremski Karlovci are more interested in joining sports clubs at this age and that they are more interesedt in sports activities.

Key words: adolescent age, sports activity.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)