Љубо Шкиљевић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 371.3::781
Стручни рад
дои: 10.7251/НСК1311 307С

УПОТРЕБА МУЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Апстракт:

У раду се бавимо употребом музикалне терапије у образовном процесу. Како је досадашња пракса показала, ова релативно млада медицинска област је дала запажене резултате, па се тако нашла и у фокусу наше пажње. Разматрамо историју и основне подјеле у овој области, стављајући посебан акценат на сферу образовања и резултате постигнуте у истом.

Кључне ријечи: музикална терапија, студенти, педагошки факултет, вокално-инструментална настава,образовање.

Литература

Апанасенко, Г.Л; Савельева-Кулик Н.А;(2012). Музыкальная терапия: история, современность и перспективы развития . УКР. МЕД. ЧАСОПИС, [Online]. 4 (90) – VII/VIII , 170-173. Dostupnona: http://www.umj.com.ua/ [Pristup 10 Oktobar 2012]. Битова, А.Л; Константинова, И.С; Цыганок, А.А;(2007). Место музыкальной терапии в системе помощи ребенку с нарушениями развития. [ONLINE] Dostupno na: http://www.osoboedetstvo.ru/biblioteka/text/. [Pristup 11 Oktobar 12]. Константинова, И;Водинская, С;(2006). ИГРА И ИСКУССТВО ОБЗОР КНИГ О ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ.
[ONLINE] Dostupno na: http://www.osoboedetstvo.ru/biblioteka/text/.[Pristup 20 Septembar 12]. НИЦ Музыкальной Терапии и Восстановительных Технологий (НИЦ МТ и ВT). (2008-2009). О музыкальной терапии (МТ). Dostupnona: http://doctorart.ru/?page_id=3. Pristup 12. Septembar 2012. Юркова A. (2007). Абу Али ибн Сина и его музыкальная терапия. Dostupno na: http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/music-therapy/128. Pristup 16. Septembar 2012. American Music Therapy Association (AMTA). (1998-2011). Professional Requirements for Music Therapists. http://www.musictherapy.org/about/requirements/. Pristup 7 Septembar 2012. Brkić, S. (1984). KONFUCIJE Veliko učenje. 1st ed. Beograd: BIGZ. Epsihijatar. (200-). Muzikoterapija. Dostupno na: http://www.epsihijatar.com/psihoterapija/muzikoterapija/. Pristup 20. oktobar 2012. European Music Therapy Confederation (EMTC). (2011-2012). MISSION STATEMENT. Available: http://emtc-eu.com/. [Pristup 10. septembar 2012]. Gilman D. C., Peck H. T., Colby F. M., (1902-1904). The New International Encyclopaedia (1905). Dostupno na: http://archive.org/stream/newinternational01gilm#page/568/mode/2up. [Pristup 10. septembar 2012]. Marenbon J. (fall 2010). Anicius Manlius Severinus Boethius. Dostupno na: http://plato.stanford.edu/entries/boethius/. Pristup 21. septembar 2012. Udruženje muzikoterapeuta Srbije (UMS). (2008). Zašto muzikoterapija. Dostupno: http://www.muzikoterapija.rs/. Pristup 10. oktobar 2012. http://www.hatorum.com/

THE USE OF MUSICAL THERAPY IN THE PROCESS OF EDUCATION

Summary

This paper deals with the of use musical therapy in the process of education. As current practice shows, this relatively new medical field has given good results, and was thus found in the focus of our attention. We discuss the history and basic divisions in the field, placing special emphasis on the sphere of education and the results achieved in that sphere.

Key words: musical therapy, students, faculty, vocal and instrumental teaching, education.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини