Оливера Ђ. Стевановић
Гимназија „Филип Вишњић“ Бијељина

Владо Симеуновић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 659.2:004
Прегледни чланак
дои: 10.7251/НСК1311 245С

УПОРЕДНА АНАЛИЗА НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ ПРЕМА ЈАПАНСКОМ НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Апстракт:

Убрзани развој рачунарства и информатике долази као последица експоненцијалног развоја хардвера и софтвера, те раста опште доступности приступа Интернету. Развојем рачунарства и информатике убрзано се мијења друштвена структура и друштвене функције. Без обзира на степен развоја технолошке инфраструктуре и доступност исте, појединац неће бити у прилици да искористи тај потенцијал ако није у стању да користи информатичке уређаје, а то захтијева извјестан ниво информатичког образовања. Предвиђања стручњака говоре да ће потреба за оваквим видом образовања додатно расти и захватити све шире сегменте друштва. Свјесни важности образовања из ове области, многе земље су припремиле стандарде према којима настоје да дефинишу наставне планове и програме из области рачунарства и информатике. С обзиром да живимо у информацијско-комуникацијском друштву, у којем главну улогу данас имају информације, системи мобилних комуникација и Интернет, логично је да је основа наставних планова и програма у већини земаља базирана на информацијама, коришћењу Интернета и апликативног софтвера. Овај рад је посвећен компаративном истраживању компатибилности наставних програма у гимназијама из информатике у Републици Српској и Јапану. Циљ нам је био да прикажемо могућности трансфера знања из једног васпитно – образовног система у други.

Кључне ријечи: интернет, информатика, наставни програм.

Литература

Jikkyo Shuppan.Co.Ltd (Ed.). (2008a). Informatika A (str. 31-79). Tokyo: Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA). Jikkyo Shuppan.Co.Ltd (Ed.). (2008b). Priručnik za vježbe (str. 24). Tokyo: Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA). Jikkyo Shuppan.Co.Ltd (Ed.). (2008c). Informatika B. Tokyo: Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA). Matsubara, S. (2006). New stage of the Subject: „Information“ (Istraživački izveštaj). Japan: ShigaUniversity. Mandić, D. (2002). Informatika za prvi razred srednjih škola (str. 168-184). Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Michiyoushi, Y (2006). The method of grading students (Istraživački izveštaj). Japan: Kobe Kouhoku grammar school. Stevanović, O. (2008a). Analiza pilot-programa iz informatike u gimnazijama Republike Srpske napravljenog po uzoru na japanske škole. Master rad, Beograd: Matematički fakultet. Stevanović, O. (2008b). Analiza uslova za izvođenje nastavnog procesa u japanskim gimnazijama. Neobjavljeni rad. Modernizacija nastave računarstva i informatike u gimnazijama. (avgust, 2009). Banja Luka, Republički pedagoški zavod Republike Srpske. Postavljeno 01.11.2012. sa Web sajta: http://www.rpz-rs.org/. Reforma gimnazija u Republici Srpskoj. (novembar, 2009). Banja Luka, Vlada Republike Srpske. Postavljeno 01.11.2012. sa veb sajta: http://www.herdata.org/public/Strategija_razvoja_obrazovanja_Republike_Srpske _2010-2014/.

THE ANALYSIS 0F IT TEACHING IN GRAMMAR SCHOOLS IN JAPAN AND THE REPUBLIC OF SRPSKA BY COMPARING THEIR CURRICULA

Summary

The rapid development of computer science and information technology has been a consequence of the exponential development of hardware and software as well as the increase of the availability to the Internet access. The above-mentioned development of computer science and information technology is quickly changing social structure and social positions. Not regarding the degree of the development of the technological infrastructure nor its availability, the individual himself, will not be able to exploit that potential unless he knows how to use computer devices, which requires a certain level of being educated in the field of information technology. As it has been envisaged by some experts, the need for such education will be greater day in and day out and will affect all segments of society. Being aware of the importance of education in this field, many countries have developed new standards with the aim to define the curricula and programs in the field of computer science and information technology. Regarding the fact that we have been living in The Information Age, of which the main role data together with mobile communication systems and the Internet have, it is reasonable enough that the basis of the curriculum and programs in most countries is based on data, the use of the Internet and application softwares. The main aim of this paper is the comparative study of curricula's compatibility in the field of information technology of grammar schools in the Republic of Srpska and contrasting them to the ones in Japan. Our goal has been to show the potential of the transfer of knowledge from one educational system to another.

Key words: the Internet, information technology, curriculum.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини