Слађана Вилотић
Републички педагошки завод Фочa

УДК 371.213:374.7
Oригинални научни рад
10.7251/NSK1413007V

УЛОГА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА У ИНКЛУЗИВНОМ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

Апстракт:

Након теоријског увода и разматрања улоге и компетенција наставника за планирање, програмирање, припремање и реализовање инклузивног васпитно-образовног процеса, аутор представља резултате истраживања које је проведено 2011. године на 718 испитаника. Популацију истраживања чинили су учитељи и наставници 23 основне школе, из 16 општина, из 3 регије источног дијела Републике Српске. Циљ истраживања је био да се испита дидактичко-методички приступ учитеља и наставника у инклузивном наставном процесу у основним школама, као и повезаност тих приступа са ставовима учитеља и наставника о инклузивном образовању и њиховим социо-демографским карактеристикама. Добијени резултати овог истраживања имплицирају препоруке за систематско и континуирано унапређење инклузивног васпитно-образовног процеса. Креирање услова за инклузивни васпитно-образовни процес захтијева мијењање улоге и дидактичко-методичког приступа наставника и, у складу са тим, указују на значај и улогу високог образовања у развоју општих и специфичних компетенција будућих просвјетних радника.

Кључне ријечи: компетенције наставника за реализацију инклузивног васпитно-образовног процеса, инклузивна настава, дидактичко-методички приступ учитеља и наставника у инклузивном наставном процесу, ставови учитеља и наставника према инклузивном наставном процесу.

Литература

Банђур, В. и Кундачина, М. (2002). Методолошки практикум. Филозофски факултет Ужице. Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999). Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава Југославије. Богојевић, С. (2007). Статистика за педагоге. Филозофски факултет Бања Лука. Кожух, Б. и Максимовић, Ј. (2009). Обрада података у педагошким истраживањима. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.
Кожух, Б. и Сузић, Н. (2010). Обрада података у истраживањима. Универзитет у Бањалуци: Филозофски факултет у Бањалуци. Попадић, Р. (н.д.). Инклузивна настава − појам и суштина. У зборнику радова У сусрет интеграцијама. Филозофски факултет Источно Сарајево. Преузето 15.1.2011, са сајта http://www.filozof.org/pdf%20format/psihologija/rade%20popadic.pdf Сузић, Н., Стојаковић, П., Илић, М., Бранковић, Д., Милијевић, С., Крнета, Д. и сарадници (1999). Интерактивно учење. Бања Лука: Министарство просвјете Републике Српске и УНИЦЕФ Канцеларија у Бањaлуци. Сузић, Н. (2005). Стандарди коректног цитирања. Настава, научни, стручни и информативни часопис бр. 4, 9−15. Сузић, Н. (2007). Примијењена педагошка методологија. Бања Лука: ХБС. Сузић, Н. (2008). Увод у инклузију. Бања Лука: ХБС. Сузић, Н. (2008). Инклузија у очима наставника [Електронска верзија]. Васпитање и образовање – часопис за педагошку теорију и праксу бр. 1, 1−13. Преузето 29.4.2011. са сајта http://www.suzicnenad.com/Inkluzija-u-ocimanastavnikaPDF.pdf Сузић, Н. (2010). Правила писања научног рада АПА и други стандарди. Бања Лука: ХБС. Хрњица, С. (1997). Дијете са развојним сметњама у основној школи: дијете са посебним потребама. Београд: Учитељски факултет.

ROLES AND COMPETENCIES OF TEACHERS IN INCLUSIVE TEACHING PROCESS

Summary

After a theoretical introduction and consideration of the role and competencies of teachers for planning, programming, preparation and implementation of inclusive education process, the author presents the results of a study carried out in 2011 at 718 respondents. Study population consisted of 23 teachers of primary schools, from 16 municipalities, from 3 regions of the eastern part of the Republic of Srpska. The aim of this study was to investigate the didactic and methodical approach of teachers in inclusive education process in primary schools, and the linkage of these approaches with teachers’ attitudes towards inclusive education and their socio-demographic characteristics. Obtained and interpreted results of this study imply a recommendation for a systematic and continuous improvement of inclusive education process. Creating the conditions for inclusive education process requires changing the role and didactic methodical approach of teachers and, accordingly, indicating the importance and the role of higher education in the development of general and specific competencies of future teachers.

Key words: competencies of teachers for implementation of inclusive education process,inclusive teaching, didactic – methodical approach of the teachers in inclusive education process, attitudes of teachers towards inclusive education process.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)