др Мирадет Зулић
Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву
мр Сандра Ивановић
Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву

ДОИ 10.7251/NSK1801153Z
УДК 78.087.68’’1878/1918’’(497.6)
Оригинални научни рад

РЕПЕРТОАР СРПСКИХ ПЈЕВАЧКИХ ДРУШТАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ПЕРИОДУ АУСТРО-УГАРСКЕ УПРАВЕ

Апстракт:

Најзначајнију дјелатност у музичком животу Босне и Херцеговине у периоду Аустро-Угарске управе имала су пјевачка друштва, а међу најактивнијим била су српска пјевачка друштва. Циљ рада је расвјетљавање квантитета и квалитета репертоара српских пјевачких друштава у Босни и Херцеговини у периоду Аустро-Угарске управе, док су се задаци односили на прикупљање података, систематизацију, компарацију, анализу, синтезу. Уобичајено је било да су у друштвима прво оснивани мушки хорови а касније и мјешовити хорови. На репертоару пјевачких друштава у почетку су биле заступљене нешто једноставније пјесме и композиције, док се временом репертоар проширивао захтјевнијим композицијама српских композитора али и чешких аутора који су већ боравили у Србији и Босни и Херцеговини. Друштва су углавном наступала на светосавским бесједама, литургијама, концертима, забавама, па су и репертоари били осмишљени зависно од прилике и врсте наступа. Из приказа са гостовања и концерата које је најчешће објављивао сарајевски часопис „Босанска Вила”, стекао се утисак да су ови хорови, поред тога што су дјеловали на аматерској основи, постизали високи квалитет те музицирали спонтано и искрено. На тај начин су непосредно и ефикасно учествовали у процесу музичког образовања грађанства.

Кључне ријечи: српска пјевачка друштва, Босна и Херцеговина, репертоар, Аустро-Угарска.

Литература:

Архив Босне и Херцеговине. Српско пјевачко друштво „Његуш” у Тузли.
сигнатура – Друштва 5 39. Тузла.
Архив Херцеговачко-неретванског кантона.
Архив Музеја Семберија у Бијељини. Биографија Стевана Крнића. рукопис (без сигнатуре).
Архив Тузланског кантона. Српско пјевачко друштво „Његуш” у Тузли. сиг. СПД „Његуш” ДТ.
Кулукчија, Р. (2002). Многаја љета. Бања Лука: Српско пјевачко друштво
„Јединство”.
Пејовић, Р. (1996). Музички живот Срба у Босни и Херцеговини (1881 1914).
Нови звук, интернационални часопис за музику бр. 15,78–84. Споменица Педесет година Српског пјевачког друштва „Гусле” у Мостару 1888–
1938 (1938). Мостар.
Споменица Српско пјевачко друштво „Слога” у Сарајеву 1888–1928 (1928). Сарајево.
Споменица Српско пјевачко друштво „Слога” у Сарајеву 1888–1938 (1938).
Сарајево.
Зулић, М. (2006). Српска пјевачка друштва у Тузли и Бијељини до 1914. године.
Нови звук, интернационални часопис за музику бр. 28, 70–74.

Repertoire of Serbian Singing Societes in Bosnia and Herzegovina During the Austro-Hungarian Empire

Summary:

The most important activity in the musical life of Bosnia and Herzegovina in the period of the Austro-Hungarian administration was played by singing societies. Among the most active were the Serbian singing societies. The aim of the paper is to illuminate the quantity and quality of the repertoire of Serbian singing societies in Bosnia and Herzegovina during the period of the Austro Hungarian administration, while the tasks related to data collection, systematization, comparisons, analysis, synthesis. It was customary that in societies male choirs were first founded and then mixed choirs. On the repertoire of singing societies in the beginning were mostly simpler songs and compositions, while in time the repertoire expanded to demanding compositions by Serbian composers and Czech authors who had already been in Serbia and Bosnia and Herzegovina. The societies mostly performed on the Holocaust speeches, liturgies, concerts, parties and the repertoires were designed depending on the occasion and the type of performances. From the tour and concerts that were most often published by Sarajevo's Bosanska Vila, the impression was that, in addition to acting on an amateur basis, these choirs played spontaneously and honestly and achieved high quality. In this way they directly and efficiently participated in the process of music education of the citizens.

Key words: Serbian Singing Societes, Bosnia and Herzegovina, repertoire, Austro- Hungarian empire

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)