Невенка П. Зрнзевић
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица
Учитељски факултет у Призрену Лепосавић

Јована С. Зрнзевић
Универзитет у Нишу
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

УДК 371.3::796
DOI 10.7251/NSK1414004Z
Оригинални научни рад

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Апстракт:

Истраживање усвојености програмских садржаја спроведено је на узорку од 153 испитаника првог разреда основне школе. Примењене су четири варијабле (бацање лоптице у хоризонтални циљ са даљине од 10 m; вођење лопте у месту левом и десном руком; ниска греда: ходање са привлачењима, чучањ, усправ; три повезана колута напред) којима се процењивала ефикасност реализације програмских садржаја. Мерење усвојености моторичких информација у настави физичког васпитања вршено је на основу вредновања оценама од 1 до 5, са пет степени градације. Резултати су изражени у процентима анализе учесталости. Добијени резултати статистички су обрађени и табеларно приказани. Разлике су утврђене уз помоћ мултиваријантне анализе варијансе (MANOVA), униваријантне анализе варијансе (ANOVA) и дискриминативне анализе. Резултати анализа показали су да се ученици и ученице статистички не разликују (p = 0,181) у примењеним варијаблама за процену усвојености моторичких информација. Ученици по резултатима поседују већу хомогеност од ученица. Узроци недовољне ефикасности наставе приписују се различитим факторима (недовољан број часова, неадекватан програм, лоши услови, итд) али и недовољном ангажовању разредних учитеља којима је поверена настава физичког васпитања у нижим разредима. Ученици по резултатима поседују већу хомогеност од ученица.

Кључне речи: ученици, ученице, програмски садржаји, моторичке информације.

Литература

Babin, J., Katić, R., i Vlahović, L. (1999). Utjecaj posebno programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na motoričke sposobnosti sedmogodišnjih učenica. Druga međunarodna znanstvena konferencija „Dubrovnik 1999“. Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova), (urednik D. Milanović). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, str. 115 – 116. Берковић, Л. (1978). Методика физичког васпитања. Београд: НИП Партизан. Зрнзевић, Н. (2007). Трансформација морфолошких карактеристика, функционалних и моторичких способности ученика, (необјављена докторска дисертација), Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања. Зрнзевић, Н. (2011). Значај и улога допунских вежби у развоју функционалних способности ученика. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену –Лепосавић, Књига 5, Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић. стр. 189 – 201. Крагујевић, Г. (1985). Методика наставе физичког васпитања. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Крагујевић, Г. (1998). Буквар физичког вежбања и играња. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Крагујевић, Г., и Ракић, И. (2004). Физичко и здравствено васпитање у првом разреду основне школе: приручник за учитеље. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Крсмановић, Б. (1985). Ефикасност наставе физичког васпитања у зависности од модела наставних програма, (необјављена докторска дисертација). Нови Сад: Факултет физичке културе.Крсмановић, Б. (1996). Час физичког вежбања. Нови Сад: Факултет физичке културе. Крсмановић, Б., и Берковић, Л. (1999). Теорија и методика физичког васпитања. Нови Сад: Факултет физичке културе. Наставни план и програм основног васпитања и образовања на подручју Републике Србије. Просветни гласник РС, бр. 10/2004, стр. 66, Београд. Findak, V. (1977). Tjelesni odgoj u razrednoj nastavi. Zagreb: Školska knjigа. Findak, V. (1989). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga. Шепа, М. (1959). Методика физичког васпитања. Београд: Завод за издавање уџбеника СРС.

THE REALIZATION OF THE PROGRAMME CONTENTS FOR PHYSICAL EDUCATION

Summary

This investigation of programme contents adoption was conducted on the sample of 153 tested students of the second grade of primary schools in Trstenik. The four variables were applied (shooting the ball at horizontal target from the distance of 10 m; waging the ball on the spot by left and right hand; low beam: walking with appealing, squating, uprighting, three connected spining ahead) by which the efficiency of programme contents realization has been evaluated. Measurement of adoption motoric information was conducted according to the current curriculum for subject of physical education in primary schools-they were graded by marks 1 to 5 with five degrees of gradation. The results were statistically evaluated and tabulated. The results of analysis have showed that male and female students are not statistically distinguished (p = 0,181) in applied variables for evaluation of motoric information adoption. According to the results male students are more homogenic than female students. The causes of inefficiency of the P.E. tuition are ascribed to different factors (inefficient number of classes, inadequate program, bad conditions …) but also to the insufficient engagement of the lower grades teachers entrusted with this PE classes implementation. Key words: male students, female students, programme contents, motoric information.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини