Слађана М. Петронић
Универзитета у Источном Сарајеву
Пољопривредни факултет у Источном Сарајеву

Дејан Д. Радошевић
Републички завод за заштиту културно-истријског и природног насљеђа Републике Српске

Сара М. Тодоровић
Републички завод за заштиту културно-истријског и природног насљеђа Републике Српске

Горан М.Панић
Републички завод за заштиту културно-истријског и природног насљеђа Републике Српске

Наташа М. Братић
Универзитета у Источном Сарајеву
Пољопривредни факултет у Источном Сарајеву

УДК 56.012.1/.2(497.6 Бијељина)
УДК 597.55
DOI 10.7251/NSK1414007P
Оригинални научни рад

РАЗНОВРСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОГ СВИЈЕТА ГРОМИЖЕЉА

Апстракт:

На територији општине Бијељина, у околини Велина Села, на локалитету Громижељ, новембра 2008. године евидентирана је и детерминисана Umbra krameri Walbaum, 1792, у народу позната као мргуда. То је био повод да стручњаци Републичког завода за заштиту културно-истријског и природног насљеђа Републике Српске започну мултидисциплинарна истраживања мочварног подручја Громижељ. Истраживањем је утврђен изузетан флористички и фаунистички диверзитет. На подручју Босне и Херцеговине први пут су регистроване врсте: мргуда (Umbra krameri) и мочварна жара (Urtica kioviensis).Након теренског истраживања и анализе података приступило се изради стручне основе која ће послужити као основа за валоризацију и категоризацију природних вриједности, а касније и за проглашење заштићеног подручја. Циљ рада је да се прикажу резултати истраживања и могућност заштите живог свијета ради бржег и ефикаснијег очувања јединствености, ријеткости и репрезентативности екосистема и станишта биљака и животиња од нарочитог значаја и намјене за Републику Српску и шире.

Кључне ријечи: флора, фауна, ријетке и угрожене врсте, Громижељ, заштита.

Литература

Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka. I dio. Sarajevo: Zemaljska štamparija. Beck, G. (1927). Flora Bosnae, Hercegovinae et regions Novi Pazar. II dio. BeogradSarajevo: Državna štamparija u Sarajevu. Beck, G., cont. Bjelčić, Ž. (1967). Flora Bosne et Hercegovine, Sympetalae, II. Sarajevo: Zemaljski muzej BiH. Beck, G., cont. Bjelčić, Ž. (1974). Flora Bosne et Hercegovine, Sympetalae, III, Sarajevo: Zemaljski muzej BiH. Beck, G., cont. Bjelčić, Ž. (1983). Flora Bosne et Hercegovine, Sympetalae, IV. Sarajevo: Zemaljski muzej BiH. Bjelčić, Ž. (1954). Flora i vegetacija bare Velika Tišina kod Bosanskog Šamca. Godišnjak Biološkog instituta VII, SV, 1 – 2. Sarajevo, str. 7 – 20. Bjelčić, Ž. (1988). Makrofitska flora i vegetacija Hutova blata. Sarajevo: Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa BiH i Društvo ekologa BiH. Josifović, M. (1970 – 1977). Flora SR Srbije. 1 – 9. Beograd: SANU. Javorka, S., Czapody, V. (1975). Iconographia florae Austro-Orientalis Europae Centralis. Budapest: Akademija Kiado. Nedović, B., Lakušić, R., Kovačević, Z., Marković, B. (2007). Raznoliki živi svijet. U: Život u močvari (Life in wetland). Banja Luka, Laktaši: Urbanistički zavod RS, Grafomark. Šumatić, N. (1997). Korovska flora i vegetacija Posavskog bazena. Banja Luka: Prirodnomatematički fakultet Banja Luka.
Oberdorfer, E. (2001). Pflanzensoziologische Exursionsflora für Deutschland und angrenzedne Gеbiete. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag. Tutin, T. G. ed.(1964 – 1980). Flora Europaea, 1 – 5. London: Cambridge university Press, Šilić, Č. (1992-1995). Spisak biljnih vrsta (Pterydophita i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja (PN), sv. 31. Sarajevo, str. 323 – 367. Arnold, N., Ovenden, D. (2002). Reptiles and Amphibians of Britain and Europe; Collins Field Guide. London: Collins. BirdLife International (2004). Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen: The Netherlands BirdLife International. http://birdsineurope.birdlife.org. Pristupljeno 17. 11. 2010. Chinery, M. (2007). Insects of Britain and Western Europe (Domino Field Guide). London: A & C Black Publishers. Clements, J. F. (2007). The Clements Check list of Birds of the World. New York: Cornell University Press. (http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/ corrections/ Dec 09. Pristupljeno 9. 11. 2010. Đurović, E., Vuković, T., Pocrnjić, Z. (1979). Vodozemci Bosne i Hercegovine (ključ za određivanje). Sarajevo: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J. (1999). Collinsov džepni vodič; Ptice Hrvatske i Europe sa Sjevernom Afrikom i Srednjim Istokom. Zagreb: Hrvatsko ornitološko društvo. Milivojević, M. (1995). Resursi podzemnih pijaćih voda i geotermalni resursi opštine Bijeljina-potencijali i mogućnosti eksploatacije. Beograd: Institut za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta. Obratil, S. (1967). Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine I (Passeriformes). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (5). Sarajevo, str. 191 – 268. Obratil, S. (1968). Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine II (Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (6). Sarajevo, str. 227 – 254. Obratil, S. (1972). Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine III (Falconiformes). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (10). Sarajevo, str. 139 – 155. Obratil, S. (1975). Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine IV (Galliformes, Gruiformes). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (13). Sarajevo, str. 153 – 161. Obratil, S. (1976). Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine V (Charadriiformes). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (15). Sarajevo, str. 221 – 241. Obratil, S. (1977). Pregled istraživanja ornitofaune Bosne i Hercegovine VI (Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciformes, Piciformes). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (16). Sarajevo, str. 203 – 223. Петронић, С., Панић, Г., Радошевић, Д., Травар, Ј. ( 2010). Ријетке и угрожене биљне и животињске врсте у Посебном резервату природе „Громижељ“. Зборник четврте конференције о интегративној заштити. Бања Лука: Републички  завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, стр. 199 – 206. Petronić, S., Kadić, J., Radošević, D., Panić, G. (2010). Floristički diverzitet posebnog područja prirode Gromiželj. Arhiv za tehničke nauke, Godina II, 3. Bijeljina: Tehnički institut Bijeljina, str. 156 – 168. Reiser, O. (1939). Materialien zu einer Ornis Balcanica I, Bosnien und Herrzegovina. Wien: Naturhistorischen museum in Wien. Sijarić, R., Mihljević, B. (1982). Faunistička istraživanja Rhopalocera (Lepidoptera) u sjeveroistočnoj Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (21). Sarajevo, str. 125 – 137. Simić, D., Puzović, S., Sroga, Z., Szymanski, M., Mӓkelӓ, J., Sekulić, G., Belij, S. (2008). Ptice Srbije i područja od međunarodnog značaja. Beograd: Liga za ornitološku akciju Srbije. Simonović, P. (2001). Ribe Srbije. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije.

BIODIVERSITY AND PROTECTION OF “GROMZELJ”

Summary

At the location of Gromzelj in the municipality of Bijeljina, near the village of Velino Selo in November 2008. there was registered and determined freshwater fish species of Umbra krameri, Walbaum 1792. That was the reason that the Republic Institute for Protection of Curtural and Natural Heritage has began with multidisciplinary research of wetlands Gromzelj. Research has found a remarkable flora and fauna diversity. On the territory of Bosnia and Herzegovina for the first time species Umbra krameri and Urtica kioviensis have been registered. Field research and data analysis have initiated preparation of a study that will serve as a basis to evaluate and categorize natural resources, and laterr to declare protected areas. The aim of this paper is to present the result of research and the ability to protect wildlife for faster and more efficient preservation of uniqueness, rarity and representativeness of ecosystems and habitats of plants and animals, which are of particular importance for the Repulic of Srpska and beyond.

Key words: flora, fauna, rare and endangered species, Gromzelj, protection

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини