Милка Грмуша
Бранислав Драшковић
Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале

УДК 371.12.011.3-051:91
Стручни рад
10.7251/NSK1413015G

ПРОБЛЕМИ ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ

Апстракт:

У раду се анализирају проблеми везани за иницијално (додипломско) образовање наставника географије у Републици Српској и Босни и Херцеговини, који су се јавили као посљедица реформских промјена у високом образовању. Такође, анализирају се планови и програми студијских програма наставног смјера географије у Босни и Херцеговини. Будући наставници географије треба да, поред стручних географских знања, стекну и педагошко-психолошка и дидактичко-методичка знања у складу са европским стандардима како би били оспособљени за квалитетан рад у процесу наставе. У току иницијалног образовања наставника географије посебну пажњу треба посветити дидактичко-методичкој пракси. Из наставних планова видљиво је да то најчешће није случај, јер је број часова из ове групе предмета недовољан.

Кључне ријечи: иницијално образовање, географијa, план, програм, реформске промјене.

Литература

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications (2005). European Commission, на сајту: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/01en_principles_en.pdf, очитано 5. 9. 2013. Драшковић, Б. (2013). Примјена бесплатних ГИС апликација у настави географије. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства. Педагошки факултет Бијељина, 195 – 209. Грмуша, М. (2011). Методика наставе географије у систему наука: проблеми и перспективе, Трећи конгрес српских географа. Зборник радова. Бањалука: Географско друштво Републике Српске, 893 – 900. Internacional Charter on Geographical Education (1992). Internacional Geographical Union, Commission Geographical Education, Washington, на сајту http://igu-cge.tamu.edu/charters_1.htm, очитано 4. 7. 2013. Kolenc-Kolnik K. (2008). Learning for sustainable development and role of geography education. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (Lifelong learning for sustainable development) sv. 2. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 101 – 106. Lucerne Declaration on Geographical Education for Sustainable Development (2007). IGU, Lucerne, на сајту: http://igu-cge.tamu.edu/LucerneDeclaration.pdf, очитано 4. 7. 2013. Recommendation of the European parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, на сајту: http://www.oapee.es/documentum/, очитано 5. 9. 2013. Tatković, N. i Muradbegović, A. (2008). Tehnologijski aspekti i dimenzije cjeloživotnog učenja i obrazovanja za održivi razvoj. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (Lifelong learning for sustainable development) sv.2. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 315 – 320. Uzelac, V. (2008). Teorijsko-praktični okvir cjeloživotnog učenja za održivi razvoj. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (Lifelong learning for sustainable development) sv.1. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1 – 25. Verbitskaya L.A., Nosova N.B., Rodina L.L. (2002). Sustainable development in higher education in Russia. The case of St Petersburg State University. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 3 No. 3, pp. 279 – 287. Извори података: Одсјек за географију ПМФ-а у Сарајеву, Наставни план (званични подаци), доступно на веб сајту: http://www.pmf.unsa.ba/geografija/dokumenti/ очитано 10. 9. 2013. Факултет природнословно-математичких и одгојних знаности у Мостару, земљопис, Наставни план (званични подаци), доступно на веб сајту: http://www.fpmoz.ba/new/ очитано 10. 9. 2013. Одсјек за географију ПМФ-а у Тузли, Наставни план (званични подаци), доступно на веб сајту http://www.pmf.untz.ba/I_studijski_ciklus/GEO/ очитано 10. 9. 2013. Одсјек за географију ПМФ-а у Бањалуци, Наставни план (званични подаци), доступно на веб сајту: http://pmf.unibl.org/geografija/nastavni/nastavni.htm; очитано 10. 9. 2013.

PROBLEMS OF INITIAL EDUCATION OF THE GEOGRAPHY TEACHERS

Summary

The paper analyzes the problems related to initial (undergraduate) education of the geography teachers in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina, which have arisen as a result of reforms in higher education. Also, the paper analyzes the curriculums of education of the geography teachers in Bosnia and Herzegovina. In addition to expert knowledge of geography, future geography teachers need to acquire pedagogicalpsychological and didactic-methodical knowledge in accordance with the European standards in order to be trained for quality work in the classroom. In the course of initial education of the geography teachers special attention should be paid to didactic- methodical practice. From the various curricula it's evident there is no sufficient number of classes for this group og subjects. Key words: initial education, geography, curriculum, reform changes.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)