Владо М. Симеуновић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини
Маја Н. Пердан Илић
Јелена Д. Ђерманов
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

ДОИ 10.7251/NSK1801175S
УДК 371.398
81’42:371.32
Оригинални научни рад

ПРИРОДА КОМУНИКАЦИЈЕ У КОМБИНОВАНИМ ОДЈЕЉЕЊИМА

Апстракт:

У комбинованим одјељењима гдје је наставник одговоран за ученике различитог узраста који похађају наставу у два или више одјељења, у исто вријеме, циљ је пружити квалитетну наставу и учење. Први од мноштва изазова је интеракцијско- комуникативна димензија, јер се њеним обимом, квалитетом и интезитетом повећава значај образовног приступа и зависе ефекти васпитно-образовног рада. С обзиром да се јавља потреба за афирмацијом ове димензије, у овом раду, сагледан је значај социјалне интеракције на шта упућује социо-културна теорија Лава Виготског, те природа и значај комуникације и интеракције кроз специфичности рада у комбинованом одјељењу.

Кључне ријечи: интеракција, комуникација, комбиновано одјељење, ученик, наставник

Литература:

Andevski, M. (2008). Umetnost komuniciranja. Novi Sad: CEKOM.
Berry, C. (2013). Multigrade teaching: a discussion document. University of London UK: Institute of Education.
Bonnie, M. (2000). Komunikacija sa djecom. Sarajevo: АВС Fabulas.
Bonnie, M. (2001). Kako ostvariti uspješan kontakt sa učenicima, priručnik za
nastavnike. Sarajevo: Сарајевска трибина.
Bratanić, M. (1990). Mikropedagogija. Zagreb: Školska knjiga.
Bratanić, M., Maršić, T. (2004). Povezanost motivacije učenika sa stavovima prema nastavniku. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.
Brown, D.F. (2005). The significance of congruent communication in effective
classroom management. The clearing house, Vol.79, No. 1, 12–15.
Đigić, G. (2017). Upravljanje razredom – savremeni pristup psihologiji nastavnika (doktorska disertacija). Niš: Filozofski fakultet u Nišu.
Ђорђевић, Б. и Ђорђевић, Ј.(1988). Ученици о својствима наставника. Београд: Просвета. Jukić, S. i Gajić, O. (2006). Didaktičko-metodički aspekti organizacije nastave u kombinovanim odeljenjima. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Lučić, К. i Matijević, М. (2004). Nastava u kombiniranim odjelima. Zagreb: Školska knjiga.
Mustafičić, N. (2013). Verbalna i neverbalna komunikacija kao najznačajniji faktor u kvalitetnoj interakciji učenik–nastavnik. 8. Naučno-stručni skup sa
međunarodnim učešćem „Kvalitet 2013”, Neum.
Пердан Илић, М., Ђерманов, Ј. и Марић, Д. (2017). Иновирање наставе у
комбинованим одјељењима. Нова школа, часопис за теорију и праксу
савремене школе и предшколства бр.12, 169–180.
Rajlić, I. (2009). Inoviranje nastave u kombinovanom odjeljenju. Banja Luka: Grafid.
Рајчевић, П. (2014). Специфичности наставног рада учитеља у комбинованом одељењу. Зборнику радова Учитељског факултета. Призрен: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 41–55.
Rot, N. (2004). Znakovi i značenja. Beograd: Plato
Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2005). Савремене дидактичке теме. Бијељина: Педагошки факултет.
Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2012). Комбинована одјељења – педагошки изазов савременог система образовања (Како сачувати сеоске „патуљасте” школе?). Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр.7, 26–46.
Станковић-Јанковић, Т. (2012). Учење учења и емоције у настави. Бања Лука: Арт принт.
Stojaković, P. (2002). Psihologija za nastavnike. Banja Luka: Grafid.
Сузић, Н. (1995). Особине наставника и однос ученика према настави. Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека.
Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-Centar.
Taole, M. Mncube, V. (2012). Multi-grade Teaching and Quality of Education in South African Rural Schools: Educators’ Experiences. University of South Africa.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). Embracing Diversity: Toolkit for creating inclusive, Learning-friendly environments, specialized booklet 4: Practical Tips for Teaching Multigrade Classes. Bangkok Office: UNESCO. Retrieved from
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002201/220101e.pdf
Furlan, I. (1970). Upoznavanje, ispitivanje i ocjenjivanje učenika. Zagreb: Pedagoškoknjiževni zbor.Havelka, N. (1992). Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Šimić Šašić, S. (2011). Interakcija nastavnik-učenik: Teorije i mjerenje. Zadar: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.
Шпијуновић, К. (1998). Организација рада у комбинованом одељењу. Београд: Филозофски факултет.

THE NATURE OF COMMUNICATION IN COMBINED CLASSES

Summary:

In combined classes, where the teacher is responsible for the students of different age who attend teaching of two or more classes simultaneously, the aim is to provide the quality of teaching and learning. The first of the plenty of challenges is an interactive and communicative dimension because its extent, quality and intensity increases the importance of teaching approach and affects the upbringing and educational work. Considering the fact that there is the need of affirmation of this dimension, the perspective of this paper is the importance of social and cultural interaction according to Lav Vigotski, as well as the nature and importance of communication and interaction through the particularities of work in combined classes.

Key words: interaction, communication, combined class, student, teacher

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)