Татјана Думитрашковић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 81’243:37004:371.1
Прегледни чланак
10.7251/NSK1413011D

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Апстракт:

Апстракт: Савремена настава у свету се данас готово не може замислити без подршке нових информационих технологија. Рад се бави позитивним и негативним ефектима савремених информационо-комуникационих технологија и њихових примена у настави страног језика. Компјутерска технологија се у настави страног језика може користити да помогне ученицима да развију своје комуникацијске вештине као и вештине писања. Осим тога, иако нова технологија омогућава нови облик комуникације, комуникација између наставника и ученика као и комуникација међу ученицима се не сме изгубити. Зато се може закључити да технологију и интернет у учионици треба користити само као помоћно средство које највише треба да мотивише ученика, да му усвајање и учење страног језика учини лакшим и забавнијим, јер је једино тако могуће постићи најбоље резултате у процесу наставе страног језика.

Кључне речи: страни језик, информационе технологије, комуникација, настава

Литература

1. Celce-Murcia, M. (ed.). (1991). Teaching English as a Second or Foreign Language. Massachusetts: Heinle&Heinle Publishers. 2. Hulstijn, J. H. (2000). The Use of Computer Technology in Experimental Studies of Second Language Acquisition: a Survey of Some Techniques and Some Ongoing Studies. Language Learning & Tecnology, Vol 3, No 2. 3. Matravers, J. (1998). Multimedia Interfaces for Educational Systems. Journal of Computing and Information Technology-CIT 6, 325. 4. Paulston, D. B., M. N. Bruder, M. N. (1976). Teaching English as a Second Language: Tecniques and Procedures. Massachusetts: Withrop Publishers, Inc. 5. Schwarz, M. (1992). Einführung in die kognitive Linguistik. Tübingen: Francke 6. Wenden, A. (1998). Learning Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall Europe. 7. Windeatt S., Hardisty D., Eastment, D. (2000). The Internet. Oxford University Press.

THE APPLICATION OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Summary

Modern education in the world today is almost inconceivable without the support of the new information technologies. This paper deals with the positive and negative effects of modern information and communication technologies and their application in foreign language teaching. Computer technology in the teaching of a foreign language can be used to help students develop their communication and writing skills. In addition, although new technology enables a new form of communication, the communication between teachers and students as well as communication among the students must not be lost. Therefore, we can conclude that technology and the Internet in the classroom should be used only as an aid to motivate students and to make language learning easier and more fun to them, because it is the only way possible to achieve the best results in the foreign language teaching and learning.

Key words: foreign language, information technology, communication, education.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)