Вуко Ђ. Лакушић
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу
Ивана Б. Симијоновић
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу
Невенка П. Зрнзевић
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу

ДОИ 10.7251/NSK1802076L
UDK 371.3::796
Прегледни рад

ПРИМЕНА НАРОДНИХ ИГАРА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСИТАЊА И НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА У ЦИЉУ ОЧУВАЊА НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Апстракт:

Народне игре са Косова и Метохије су веома значајни садржаји у остваривању циљева и задатака у настави физичког васпитања и настави природе и друштва. Постојање свести о значају примене ових садржаја у остваривању циљева и задатака у настави је вишеструко значајна, како у смислу очувања народне традиције свога народа, тако и у смислу поштовања традиције других народа.
Истраживање је спроведено са циљем да се утврде ставови студената Учитељског факултета у Призрену–Лепосавићу (Република Србија) о доприносу народиних игара са Косова и Метохије у остваривању циљева и задатака у настави физичког васпитања и настави природе и друшта у зависности од успеха у току студија и домицила. На основу добијених резултата, констатује се да је свест студената о њиховом доприносу веома висока, и да не постоји значајна разлика у ставовима у зависности од њиховог домицила и просечне оцене у току студија. Истраживање је спроведено са студентима треће године у другој половини 2016. године, на узорку од 91 студента. Подаци прикупљени Скалером – НИКМ ОЦЗМНФВУ, α = 0,901, обрађени су анализом варијансе и Ман-Витнијевим У тестом.

Кључне ријечи: народне игре са Косова и Метохије, наставa физичког васпитања, настава природe и друштвa, млађи школски узраст, циљеви и задаци.

Литература:

Јанковић, Љ. и Јанковић, Д. (1964). Народне игре,VII књига. Београд: Просвета.
Зрнзевић, Лакушић, В., Зрнзевић, Н. (2015). The Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Aducation and Sport,Vol.5, No.1, pp.15.
Pavlović, B. M., i Cicović-Sarajlić, D. J. (2013). Obrada narodnog muzičkog stvaralaštva u mlađim razredima osnovne škole po modelu integrativne nastave. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Užice, (15), 275–290.
Павловић, Б. и Милићевић Тракиловић, Ј. (2013). Неговање и значај традиционалних народних игара са певањем у настави музичке културе. Узданица, Јагодина, (1), 217–231.
Ćalić, M. R. [2011]. Narodna tradicija u nastavim sadržajima mlađih razreda osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Užice, (13), 245–256.
Prosvetni glasnik, Beograd, br.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – dr. pravilnik, 7/2011 – dr. pravilnici, 1/2013 i 4/2013).

THE APPLICATION OF FOLK DANCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SCIENCE TEACHING IN ORDER TO PRESERVE FOLK TRADITIONS

The folk dances of Kosovo and Metohija are very important activities in accomplishing the objectives of the physical education curriculum as well asin science teaching. The awareness about the importance of these contents in achieving the objectives and tasks in teaching processis significant, both in terms of preserving the folk traditions of its people, as well as to respect the traditions of other nations.
The aim of theresearch was to determine the attitudes of students Teacher training faculty in Prizren – Leposavić (Republic of Serbia) about the contribution of folk dances from Kosovo and Metohija in achieving the objectives and tasks in physical education and science teaching, depending on the success during their studies and domicile. Based on the results, there is a
conclusion that the awareness of students about the contribution of folk dances is very high, and that there is no significant difference in attitudes depending on their domicile and average grades during their studies.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини