Стево Пашалић, Ненад Лалић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 378 (497.6 Република Српска)
DOI 10.7251/NSK1414001P
Оригинални научни рад

ПРАВЦИ РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ОБРАЗОВАЊE НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛУ БУДУЋНОСТИ

Апстракт:

У савременим околностима у Српскoj, систем образовања је затворен у себе, одвојен од свог окружења, веома обликован комерцијалним интересима, изложен партијским утицајима, краткорочно дотjериван углавном са циљем да се сви интереси задовоље без обзира на дугорочне посљедице таквог начина рјешавања проблема. Настанак приватних образовних институција, јавно објашњаван као допринос побољшању образовања путем јачања механизама конкуренције, генерисан je и вођен у највећем броју случајева профитним интересима и одсуством јавних и других захтjева у вези са квалитетом образовања. Мисија образовања наставника је изградња националног система професионалног развоја наставника на свим нивоима образовања и оспособљавање наставника тако да се гарантују високи стандарди образовних постигнућа оних које уче, мјерени на објективан начин. Функције система образовања наставника јесу стицање наставничких компетенција које се односе на наставну област (предмет из кога изводе наставу), на методе наставе/учења, системе оцјењивања постигнућа ученика, сарадњу с другим наставницима и локалном средином, као и разумијевање природе образовног система у коме дјелују.

Кључне ријечи: образовање, стандарди, наставничке компетенције, постигнућа ученика.

Литература

Еuropian Commission (2000). Key data on education in Europe, Brussels. Фејзић, Н., Пашалић, С. (2011). Стандарди, смјернице и критеријуми за акредитацију високошколских установа у БиХ, Нова школа, Бијељина: Педагошки факултет. Лалић, Н., Вилотијевић, M., Мандић, Д. (2011). Mенаџмент у oбразовању, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет. Mandić, D., Pelemiš, M., Pašalić, S., Lalić, N. Computer-based Information System in Education. Proceeding of the 11 th . WSEAS Internacional Conference on ARTIFICIAL INTELIGEACE, Cembrigde, UK February 22 – 24, 2012. str. 231 – 238. Пашалић, С. (2004). План институционалног развоја Универзитета у Источном Сарајеву 2003 – 2008. –међународни пројекат, Источно Сарајево. Пашалић, С. (2005). Нови образовни профили наставника за реформисану основну школу, Нова школа, Бијељина: Педагошки факултет. Пашалић, С. и други (2006). Демографски развој и популациона политика Републике Српске, Бања Лука: Влада Републике Српске, Савјет за демографску политику. Пашалић, С., Драгосављевић, П. (2007). Демографски развој школске популације и оптимализација мреже школа у Републици Српској, Бања Лука: Министарство породице, омладине и спорта. Пашалић, С. (2012). Демографски губици у БиХ 1991 – 2011, Зборник радова, III Конгрес српских географа, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, стр. 31 – 43. Пашалић, С., Пелемиш, М., Мандић, Д. (2012). Транзиција малих сеоских школа и оптимализација мреже школа у Републици Српској, Нова школа, Бијељина: Педагошки факултет, стр. 5 – 15. Пашалић, С., Мандић, Р. (2014). Influence of future demographic movements on development of Republic of Srpska. Novi Sad: Matica srpska.

DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA – EDUCATION OF TEACHER FOR THE SCHOOL OF THE FUTURE

Summary

In contemporary circumstances in the Republic of Srpska, educational system is closed in itself, separated from its surroundings, highly shaped by commercial interests, exposed to the influence of the political parties, short-term adjusted mainly with the aim to satisfy all interests regardless of the long-term consequences of solving problems in this way. The emergence of private educational institutions, publicly interpreted as a contribution to the improvement of education by strengthening the mechanism of competition, in most cases is generated and managed by the profit interests and absence of public and other requirements regarding the quality of education. The mission of teacher education is to build a national system of professional development of teachers at all levels of education and training of the teachers in order to guarantee high standards of educational achievement of learners, measured in an objective way. The functions of the system of teacher education are gaining teaching competencies related to the Module ( subject which they teach), the methods of teaching, system of assessment of students achievement, collaboration with other teachers and the local community and understanding of the nature of the educational system in which they act.

Key words: education, standards, teaching competencies, student achievement.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)