Драгана Васиљевић
Основна школа „Свети Сава“ Бијељина

УДК 371.3:811.163.41`35
DOI 10.7251/NSK1414012V
Стручни рад

ПРАВОПИС У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Апстракт:

У овом раду је извршена анализа правописног знања ученика петог разреда основне школе. Акценат је стављен на познавање правописа. С тим у вези,било је потребно истражити колико су наставни садржаји из правописа заступљени у програмима за основну школу, које методе и облици рада се користе у настави правописа, како се вреднују правописна знања ученика и колико су наставници и ученици мотивисани за тумачење и усвајање правописних садржаја.

Кључне ријечи: настава правописа, наставни план и програм, уџбеници, вредновање правописног знања ученика.

Литература

Брборић, В. (2011): Правопис и школа, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд. Брборић, В. (2010): Прилози језичком и књижевном образовању, Београд. Видовић, Р. (1969): Како не ваља – како ваља писати, Знање, Загреб. Дешић, М. (1998): Правопис српског језика: Приручник за школе, треће допуњено издање, Нијанса, Земун. Ђаковић, П., Ђаковић, Ј. (2011): Радна свеска за почетно читање за други разред основне школе; Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Ђаковић, П., Милатовић, В., Савић, Б. (2012): Наставни листови из српског језика за трећи разред основне школе; Завод за уџбенике и наставна средства; Источно Сарајево. Илић, П. (2006): Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад. Ковачевић, М., Тешановић, Д. (2009): Српски језик и култура изражавања за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Лекић, Ђ. (1999): Методика разредне наставе, Нова Просвета, Београд Милатовић, В., Савић, Б. (2002): Од ријечи до реченице за трећи разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Милатовић, В., Савић, Б. (2008): Говорим и пишем за четврти разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Николић, М. (1992): Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. Наставни план и програм за основну школу (2002): Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, Ј., (2011): Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад. Пољак, В. (1990): Дидактика, Школска књига, Загреб. Савић, Б., Ђаковић, П., Милатовић, В.(2007): Наставни листови из српског језика за четврти разред основне школе, Завод за уџбенике и наставне средства, Источно Сарајево. Савић, Б., Ђаковић, П., Милатовић, В. (2009): Наставни листови из српског језика за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.
Смиљковић, С., Милинковић, М. (2008): Методика наставе српског језика и књижевности, Учитељски факултет у Врању и Учитељски факултет у Ужицу, Врање. Телебак, М. (1998): Говоримо српски – с лакоћом до језичке културе, Нови глас, Бања Лука.

SPELLING IN LOWER GRADES OF ELEMENTARY SCHOOLS

Summary

This paper deals with the analysis of spelling knowledge of fifth grade students. In this regard, it has been necessary to investigate how much the teaching content on spelling is represented in elementary school curriculum, which methods and forms of activities are used in teaching spelling, how to evaluate spelling knowledge of students and how much teachers and students are motivated for the interpretation and adoption of spelling.

Key words: orthographical knowledge, curriculum, books, evaluation of orthographical knowledge of students

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини