Маја Митрашевић
Основна школа „Свети Сава“ Бијељина

УДК 371.3:811.163.41`35
DOI 10.7251/NSK1414013M
Стручни рад

ПРАВОПИСНЕ ВЈЕЖБЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Апстракт:

Приликом израде рада анализиран је наставни план и програм, конкретно садржаји из правописа, писање правописних вјежби и садржаји који су заступљени у уџбеницима и приручницима за млађе разреде основне школе. У овом раду ће бити анализирани наставни програми од другог до петог разреда основне школе, везани за наставно подручје језик, односно правопис. Такође је истражено како се вреднују правописна знања ученика.

Кључне ријечи: настава правописа, наставни план и програм, правописне вјежбе, нижи разреди основне школе

Литература

Брборић, В. (2011): Правопис и школа, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд. Брборић, В. (2010): Правописне вјежбе у настави, стр.107-116, у: Прилози језичком и књижевном образовању, Београд. Видовић, Р. (1969): Како не ваља – како ваља писати, Знање, Загреб. Дешић, М. (1998): Правопис српског језика: Приручник за школе, треће допуњено издање, Нијанса, Земун. Ђаковић, П., Ђаковић, Ј. (2011): Радна свеска за почетно читање за други разред основне школе; Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Ђаковић, П., Милатовић, В., Савић, Б. (2012): Наставни листови из српског језика за трећи разред основне школе; Завод за уџбенике и наставна средства; Источно Сарајево. Илић, П. (2006): Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад. Ковачевић, М., Тешановић, Д. (2009): Српски језик и култура изражавања за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
Лекић, Ђ. (1999): Методика разредне наставе, Нова Просвета, Београд. Милатовић, В., Савић, Б. (2002): Од ријечи до реченице за трећи разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Милатовић, В., Савић, Б. (2008): Говорим и пишем за четврти разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Николић, М. (1992): Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. Наставни план и програм за основну школу (2002): Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, Ј., (2011): Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад. Пољак, В. (1990): Дидактика, Школска књига, Загреб. Савић, Б., Ђаковић, П., Милатовић, В.(2007): Наставни листови из српског језика за четврти разред основне школе, Завод за уџбенике и наставне средства, Источно Сарајево. Савић, Б., Ђаковић, П., Милатовић, В. (2009): Наставни листови из српског језика за пети разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево. Смиљковић, С., Милинковић, М. (2008): Методика наставе српског језика и књижевности, Учитељски факултет у Врању и Учитељски факултет у Ужицу, Врање. Телебак, М. (1998): Говоримо српски – с лакоћом до језичке културе, Нови глас, Бања Лука.

SPELLING EXERCISES IN LOWER GRADES OF ELEMENTARY SCHOOLS

Summary

The paper analysis the curriculum, especially the content of it which refers to spelling exercises and the content represented in books and teaching manuals for lower grades of elementary school. The focus will be on the language and spelling curriculum from second to fifth grade of elementary school. Also, the paper shows how the spelling knowledge of students is evaluated.

Key words: teaching of spelling, curriculum, spelling exercises, lower elementary school grades

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини