Сања Милић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

Маја Пердан

УДК 371.314:37.018(497.6 Бијељина)
Стручни рад
дои: 10.7251/НСК1311 334M

ПОЗИЦИЈЕ УЧИТЕЉА У КОМБИНОВАНИМ ОДЈЕЉЕЊИМА

Апстракт:

Комбинована одјељења стварају потешкоће у васпитнообразовном процесу, све је мање ученика који похађају наставу у овим одјељењима а све више проблема који утичу на организацију и реализацију наставног рада. По доласку у комбиновано одјељење, учитељ преузима велику одговорност јер планирање и припремање васпитно-образовног рада спада у најважније компетенције, и од његове организације и креативности зависи успјех ученика. Овај рад се бави истраживањем позицијe учитеља у комбинованим одјељењима, како и на који начин организују рад, да ли се стручно усавршавају, у каквим условима раде и да ли су задовољни.

Кључне ријечи: комбиновано одјељење, учитељи, организација

Литература

Банђур, В. и Поткоњак, Н. (2006). Истраживачки рад у школи. Београд: Школска књига. Bognar, L. (1979). Osuvremenjavanje rada u školama s kombinovanim odjeljenjima.Osijek:Život i škola, str. 7-8. Вилотијевић, М. (1999). Дидактика 3. Београд: Учитељски факултет Илић, М., Николић, Р. и Јовановић, Б. (2008). Школска педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет Продановић, Т. и Ничковић Р. (1988). Дидактика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Рајлић, И. (2009). Иновирање наставе у комбинованом одјељењу. Бања Лука: Графид. Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2005). Савремене дидактичке теме. Бијељина: Педагошки факултет. Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2011). Комбинована одјељења – педагошки изазов савременог система образовања (Како сачувати сеоске „патуљасте“ школе?),Бијељина:Нова школа. Стевановић, М. (1998). Дидактика. Тузла: Р&С. Шпијуновић, К. (2003). Рационализација рада у комбинованом одјељењу. Ужице: Учитељски факултет. Шпијуновић, К. (1998). Организација рада у комбинованом одјељењу. Београд: Културно-просветна заједница Ужице.

THE POSITIONS OF TEACHERS IN COMBINED CLASSES

Summary

Combined classes create problems in educational process; there are fewer pupils who attend these classes and more problems that affect the organization and the actual realization of the process of teaching. Teachers take a big responsibility in combined classes because the planning and preparing of educational work are among the most important competences, and the pupils’ success depends on teachers’ organization and creativity. This paper examines the position of teachers in combined classes, how they organize their work, whether they have professional improvement, the conditions in which they work and whether they are satisfied.

Key words: combined class, teachers, organization

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини