Мирко Бањац
Универзитет у Бањој Луци
Филозофски факултет

УДК 371.311.5:37.018.51
Оригинални научни рад
дои: 10.7251/НСК1311 072Б

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА У ОДЈЕЉЕЊИМА
ИНТЕГРИСАНИХ РАЗРЕДА

Апстракт:

Интелектуалне и психофизичке карактеристике дјеце млађег школског узраста основне школе, као и њихове сазнајне могућности, су један од основних разлога за интегративни приступ планирању, програмирању и реализацији садржаја наставе на овом узрасту. У актуелном васпитно-образовном раду твз. комбинованих одјељења само се формално ради о одјељењу, а у суштини се ради о раду са посебним разредним групама ученика које су смјештене у једну учионицу. У раду се нуде могућности које су усмјерене на животне предности рада у одјељењу интегрисаних разреда. У школу се не иде, у школи се живи, а живот не познаје фрагментарне и исцјепкане садржаје, живот је саткан од различитих видова интеграција и то интеграција као предности. За очекивање је да ће изучавање, учење и усвајање садржаја, предмета и појава непосредне стварности као цјелине, и међусобно повезаних цјелина, у одјељењима интегрисаних разреда, резултовати бољим исходима рада и учења. Умјесто досадашњих издиференцираних наставних предмета, интегрисани наставни план и програм треба бити организован по васпитно-образовним подручјима у која су уграђени предметни садржаји, а планирање и програмирање за рад у одјељењима интегрисаних разреда треба изводити на начин да се повезују садржаји учења разреда који чине одјељење интегрисаних разреда. Повезивање не треба чинити по сваку цијену, јер се сви садржаји учења не могу повезати, нити је то потребно. Садржаје треба повезати на предметном нивоу кад год је то могуће. Садржаје на предметним нивоима интегрисаних разреда који се не могу међусобно повезати треба реализовати појединачним изучавањем и проучавањем, или их повезивати на нивоу наставног подручја.У раду се нуде схематски прикази могућег приступа планирању и програмирању рада у одјељењу интегрисаних разреда.

Кључне ријечи: планирање, програмирање, изведбено програмирање,
одјељење интегрисаних разреда, комбиновано одељење, исходи учења, план дана.

Литература

Акбашев Р.А. (1992). Малокомплектная школа: проблемы, поиски, решения. Казань:
Татарское книжное издательство.
Бабиаж М. (2007). Сельская школа в Польше. Порталус.
(http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193922
551&archive=1194448667&start_from=&ucat=&).
Бабяж, М. (2006). Сельская школа в Польше: история и современность: монография.
Перевод с польского: Бюро переводов «Inter-Text». (104). Брест:Академия.
Безић, К. (1965). За сувременији самостални рад ученикау комбинираним
одјељењима. Загреб: Педагошки рад, 3-4 (150-161).
Богнар, Л. (1974). Комбинирана одјељења – нужно злоили педагошка
могућност.Осијек: Живот и школа, 5-6 (215-235).
Богнар, Л. (1978). Дваједноставна респондера погодназа рад у комбинираном
одјељењу.Осијек: Живот и школа,7-8 (399-402).
Богнар, Л. (1979). Осувремењавање рада у школама скомбиниранимодјељењима,
Осијек: Живот и школа, 7-8 (383-391).
Богнар, Л. (1982): Рад у подручној школи, Загреб: Школска књига.
Брусенский А. К. (2007). 1 сентября на Полтавщине закроют почти 20 школ.Обком
(Общественная коммуникация). (http://obkom.net.ua/news/2007-08-14/1210.shtml).
В Луганской области закрыли 9 школ. Ирта-Fax. (2007).
(http://irtafax.com.ua/news/2007-09-03-15.html).
В Сумской области реализуется программа «Школьный автобус». Электронные
вести. (2001). (http://elvisti.com/node/17755).
В Харьковской области закроют 6 малокомплектных школ. Главред-Медиа (2008).
(http://glavred.info/archive/2008/08/18/151814-1.html).
Виноградова Н.Ф. (2001). Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих
начальную школу.
Гаева Г. В Лапландии тоже есть малокомплектные школы. Республика. (2008).
(http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/14498).
Де Зан, И. (2001). Методика наставе Природе и друштва.Загреб: Школскакњига.
Зайцева Л. А и др. (2008). Подготовка будущих учителей начальных классов к
работе в сельской школе. Сельская школа: проблемы организации
образовательного процесса: сб. Статей. (27–33). М: Исследовательский центр
проблем качества подготовки специалистов.
Зыков М. Б. (2006). Прошлое, настоящее и будущее однокомнатной сельской школы
США. Образование в сельских регионах России и США как часть мирового
образовательного процесса отв. ред. О. И. Пузырева. Рязань: РГПУ им. С. А.
Есенина.
Илић, М.- Николић, Р.- Јовановић, Б. (2006): Школска педагогија, Ужице: Учитељски
факултет, Бања Лука: Филозофски факултет.
Келер, З; Флајшман, И. (1961). Методика рада с комбинираним разредима.Ријека:
Завод за стручно уздизањенаставничких кадрова.
Ликарчук И. Л. (2003). Ученик полюбит школу тогда, когда учитель полюбит
ученика: Образовательная отрасль Киевщины: ее обучающая и воспитательная
роль. Управление школой. Перевод И. Шиян.
(http://upr.1september.ru/2003/39/3.htm).
Малокомплектная школа: в России и США. Рязанские ведомости. (2006).
(http://rv.ryazan.ru/old/cgi-bin/main-n=2633-2634&m=6.htm).
Марковић, Љ; Мусић, М; Шарић, В. (2003). Интерактивноучење у разредној
настави. Српско Сарајево: ЗЗУИНС.
Матијевић, М. (1991). Менторска комуникација у почелним разредима основне
школеу: У потрази за сувременим основним школама, Загреб: Институтза
педагогијскаистраживања.
Меньшикова С. (2007). Школа первоклассника Лени Долина. Тюменская область Надрага А. В. (2008). Украине закрыто 740 сельских школ. Вечерние вести.
(http://vv.com.ua/article.aspx?a=5399).
Николаенко. (2006). Школы в Украине будут закрывать только при согласии
родителей. Новости Украины. http://www.proua.com/news/2006/06/15/161321.html).
Омчикус, М. (1965). Основни проблеми рада у комбинираним одјељењима.Загреб:
Педагошки рад, 1-2 (52-62).
Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1- 4 ). М. (2000).
Продановић, Љ; Лунгиновић, В. (1988). Директан рад саученицима у комбинованом
одељењу.Београд.
Сартакова Е. Е. (2007). Разновозрастные формы обучения в условиях
малокомплектной школы: учеб. пособие. (68) Томск: изд-во ТГПУ.
Трнавац, Н. (1992). Мале сеоске школе – шансе за опстанак и даљи развој. Београд:
Институт за педагогију иандрагогију Филозофског факултета у Београду.
Червонный М. А. Проблемы малокомплектной школы в современной образовательной
ситуации (примеры разных стран).
Шпијуновић, К. (1998). Организација рада у комбинованим одељењу. Београд:
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.
Шпијуновић, К. (2003). Рационализација рада у комбинованом одељењу.Ужице:
Учитељски факултет.
Mirko Banjac

PLANNING AND PROGRAMMING IN INTEGRATED CLASSES

Summary

Intellectual, physical and psychological characteristics of younger students of
primary school and their cognitive capabilities, are one of the main reasons for an integrated approach to planning, programming and implementation of the content of the teaching at this age. In the current educational work of so-called combined classes the work in the classroom is only formal, and in fact it is a special class work with groups of students who are assigned to one classroom. This kind of work offers opportunities that are focused on environmental benefits of working in an integrated classes. The school is not attended, on the contrary, one part of the day student lives in a school, and life doesn’t know fragmentary and fragmented content, life is woven of various types of integration, what’s more, integration as advantages. It is expected that the study, teaching and learning of the content, objects and phenomena of immediate reality as unity and interconnected unities in intergrated classes, will result with better working and learning outcomes.
Instead of subjects differentiated, integrated curriculum should be organized according to the upbringing and education areas which include the subject contents, and planning and programming for the classroom activities in integrated classes should be conducted in a way that combines the content of learning in classes that forms an integrated classes.
Binding should not be performed at all costs, because all of the learning contents cannot connect, nor it is necessary. The subject level contents of intergrated classes that cannot be interconnected, should be implemented as individual study or or link them at the level of the teaching areas.The paper offers a statistical representation of the possible approaches to planning and programming curriculum for integrated classes.
Key words: planning, programming, performance programming, integrated
classes, combined class, learning outcomes, lesson plan of the day, teaching plan .

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)