Драгана Н. Марић
Зоран С. Јовановић
ЈУ ОШ. „Кнез Иво од Семберије” Бијељина

ДОИ 10.7251/NSK1801126M
УДК 37:316.356:371.26
371.192
37.064
Оригинални научни рад

ПЕДАГОШКИ ИЗАЗОВИ ОДНОСА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ

Апстракт:

Успешност укупних односа породице и школе, у значајној мери, зависи од квалитета комуницирања учитеља и родитеља, што не представља само саопштавање информација, одлука, питања и захтева, већ, далеко више од тога, повољан утицај на укупан развој личности, учење и понашање деце. Овај рад посвећен је проблемима напуштања свеприсутног традиционализма у односима свих актера школског рада, стварања повољније школске климе, највише у смеру повољнијег положаја ученика. Међутим, у оквиру такве школске парадигме учитељи би, уместо опробаних школских модела сарадње, заједно са родитељима, могли користити савремене стратегије рада, значајно веће и директније укључивање родитеља у све етапе школског процеса, попут партнерства. Истовремено, ученици би користили „простор слободе стварања” уместо стерилне „слушалачке наставе”. Разуме се, неизбежна је модернизација школе у целини, боље познавање употребе средстава заснованих на новим технолошким могућностима, мада је најважнија одговорна улога ученика у деловању на сопствени развој. Примењена је дескриптивна метода са анализом већег броја теоријских извора.

Кључне речи: дете, родитељ, учитељ, партнерство, комуникација.

Литература:

Andevski, M. (2008). Umetnost komuniciranja. Novi Sad: CEKOM-books
Gajić, O. (2007). Prilozi metodici vaspitno-obrazovnog rada. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
Graham-Clay, S. (2005) Communicating with Parents: Strategies for Teachers, The School Community Journal, vol..15 , 117–130
Ивановић, Б. (2003). Aнгажовање родитеља у школи. Зборник радова 3. Бања Лука: РПЗ Републике Српске, 108–109.
Kosić, A. (2009). Roditelji i nastavnici-partneri u unapređivanju odgojno obrazovnog procesa. Život i škola, br 22 (2/ 2009), god.55, 227–234.
Kolak, A. (2006). Suradnja roditelja i škole. Pedagoška istraživanja 3 (2), 123–140 Matijević, М. Multimedijsko obrazovanje na daljinu i internet Filozofski fakultet Pedagogijske znanosti, Zagreb, Преузето 18. 4. 2017. године са
https://bib.irb.hr/datoteka/13985.Bozice~1.doc
Mandarić, А., Koludrović, М. i Reić Ercegovac I. (2014). Uloga službenih web
stranica odgojno-obrazovnih ustanova u razvijanju partnerskih odnosa s
roditeljima. Преузето 22. 4. 2017. године са https://www. Researchgate.
net/publication/269102150_Uloga_sluzbenih_web_stranica_odgojnoobrazovnih _ustanova_u_razvijanju_partnerskih_odnosa_s_roditeljima
Михаиловић, Б. и Вдовић, Љ. (2015). Одељенски старешина. Београд: Едука. Мојовић, В. (2013). Значај и примена Интернета у образовању у Основној школи.Чачак: Факултет техничких наука. Преузето 17. 4. 2017. године са http://www.ftn.kg.ac.rs/download/SIR/SIR%20Vladan%20Mojovic.pdf
Нинковић, Н. (2003) Партнерство школе и породице. У зборнику радова 3. Бања Лука: РПЗ Републике Српске. 49–54.
Обрадовић, Р. и Лукић, И. (2007). Одељенски старешина. Београд: Креативни центар.
Ратковић, М. (2001). Интеракције ученик-наставник-родитељ. Директор школе бр. 1. Београд: Центар за менаџменте у образовању Београд, 36–46
Радосављевић, Б. (2016). Корак напред у сарадњи школе и родитеља. Београд: Педагошко друштво Србије.
Самарџић, М. и Травар, М. (2016). Компетенције васпитача за сарадњу са
родитељима. Нова школа бр.11 (1), 156–168.
Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2005). Савремене дидактичке теме. Бијељина: Педагошки факултет.
Станојловић, С. (2006). Дијете у породици и школи. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

PEDAGOGICAL CHALLENGES IN RELATIONSHIPS BETWEEN FAMILIES AND SCHOOLS

Summary

The success of the overall relationship between family and school at great depends on the quality of communication between a teacher and parents, which not only encompasses providing information, decisions, questions and demands, but a great deal more than that, a positive influence on the complete development of a personality, learning and behaviour of children. This thesis focuses on the problems of abandonment of the present traditionalism in relationships among all participants involved in the school tasks, creating a more suitable school atmosphere, mainly in the area of an improved position of students. However, in the frame of such a school paradigm, teachers would, together with parents, instead of a previously used method of cooperation, be able to use more contemporary work strategies, a more comprehensive and direct involvement of parents in every stage of the school process, like partnerships. At the same time, students would use ‘the space of creating freely’ instead of a sterile ‘listening to teaching’. It is a given that the modernisation of schools on the whole is inevitable, as well as better knowledge of the usage of means based on new technological possibilities, although the most important role is the one of students acting in regards with their own development. The descriptive method with analysis of a great number of theoretical sources.

Keywords: child, parent, teacher, partnership, communication

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)