Вероника Ј. Катрина-Митровић
Општа болница, Лозница
Одјељење психијатрија

УДК 005.32:331.101.3
159.923:658.3
159.944
DOI 10.7251/NS1601349K
Оригинални научни рад

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕДИКТОРИ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Апстракт:

Циљ овог истраживања је да се утврди које димензије из модела Big five представљају значајне предикторе задовољства послом запослених у основном образовању, које је испитивано MSQ упитником. Узорак је чинило 350 учитеља, наставника и директора из основних школа града Лознице (70% женских испитаника). Укључене су и категоријалне варијабле: пол, радно место и радни стаж. Примењена је хијерархијска мултипли регресиона анализа где категоријалне варијабле чине први, а димензије личности други блок предиктора. Резултати показују да категоријалне варијабле објашњавају 7% варијабилитета интринзичког задовољства послом, а особине личности 14%. Парцијални доприноси пола и стажа су значајни, као и парцијални доприноси димензија: савесност, екстраверзија и отвореност ка искуству. Категоријалне варијабле не доприносе разликама у екстринзичком задовољству послом. Димензије личности објашњавају 11% варијабилитета екстринзичког задовољства послом. Значајан, али негативан утицај на екстринзичко задовољство остварују димензије отвореност ка искуству и пријатност. Резултати истраживања корисни су при селекцији људских ресурса и избору метода мотивисања запослених.

Кључне речи: особине личности, задовољство послом, мотивисање запослених, основно образовање.

Литература

Францешко, М., Мирковић, Б. (2008). Организационо понашање. Нови Сад: УСЕЕ Прометеј. Porter, L., Stears, R. M. (1973). Organizational Work and Personal factors in employee turnover and absentism. Psyhological Buletin, 80, 151–156. Вујић, Д. (2009). Управљање људским ресурсима. Нови Сад: УСЕЕ, Прометеј. Танасијевић, З. (2007). Задовољство запослених, извор или резултат мотивације запослених, У Зборнику 34. Националне конференције о квалитету. Крагујевац, 125–130. Spector, P. E. (1996). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. New York, USA: John Wiley and Sons, Inc. Смедеревац, С., Митровић, Д. (2006). Личност – методи и модели, Београд: Центар за примењену психологију. Staw, B. M., Ros, J. (1986). Stability in the mids of Change: A dispozitional approach to job attitudes. Journal of Applied Psychology, 70(3), 469–480. Кнежевић, Г. и др. (2004). Петофакторски модел личности, Примена и интерпретација. Београд: Центар за примењену психологију. John, O. P., Srivastava, S. (1999). The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. Berkeley: University of California. Judge T., et al. (2002). Five-Factors Model od Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology. vol. 87(3) 530–541. Judge, T. (1999). et al, The Big Five Personality Traits, General Mental Ability and Carieer Success Across the Life Span. Personel Psychology, 52, 621–652. McCree, R. R. , Costa, P.T. (1991). Adding liebe und arbeit: The full five-factors model and well-being. Personality Bulettin, 17, 227–232. Матановић, Ј. (2009). Особине личности као предиктори задовољства послом. Примењена психологија, vol. 2 (3), 327–338. Weis DJ. et al. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. University of Minnesota: Industrial relations Center, 12–27.

PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN PRIMARY EDUCATION

Summary

The aim of this paper is to determine which dimensions from the Big Five model represent significant predictors of job satisfaction of employees in primary education that was surveyed by MSQ. The sample consisted of 350 teachers and principals from primary schools in Loznica (70% of female examinees). It also included Categorical variables: gender, workplace and length of working experience were included, too. Hierarchical multiple regression analysis was applied. Categorical variables constitute the first block of predictors, whereas personality traits constitute the second one. The results show that categorical variables explain 7% of the variability of intrinsic job satisfaction and personality traits explain 14%. Partial contributions of gender and length of working experience are significant, so as partial contributions of dimensions: conscientiousness, extraversion and openness to experience are significant, too. Categorical variables do not contribute to differences in extrinsic job satisfaction. Personality dimensions explain 11% of the variability of extrinsic job satisfaction. Openness to experience and agreeableness has significant, but negative impact on extrinsic satisfaction. The research results are useful in the selection of human resources and the choice of methods of motivating employees.

Key words: personality traits, job satisfaction, motivation of employees, primary education.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)