Раде Р. Лаловић
Републички педагошки завод
ПЈ Фоча

811.111’371.3(497.6 Бијељина)
Стручни рад
10.7251/NSK1413016L

НЕДОСТАЦИ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОГРАМА ИЗ МЕТОДИКE НАСТАВЕ НА КАТЕДРАМА ЗА НАСТАВНИЧКА ЗАНИМАЊА

Апстракт:

Имајући у виду да је основна улога наставничких факултета у свим земљама образовање наставног кадра за рад у основним и средњим школама, потпуно је логично што се у документу Министарства просвете Републике Србије „Стандарди и компетенције за професију наставника и њиховог професионалног развоја“, Београд, 2011. године као основне наставничке компетенције које треба да осигурају професионалне стандарде наводе четири групе компетенција и то за: 1. Наставну област, предмет и методику наставе, 2. Поучавање и учење, 3. Подршку развоју личности ученика, 4. Комуникацију и сарадњу Полазећи од наведеног а у складу с основном темом научног скупа одлучили смо да у свом саопштењу говоримо о методици наставе у данас важећим универзитетским програмима на наставничким факултетима са становишта осигурања професионалних стандарда и компетенција неопходних за ефикасан и квалитетан рад наставника у учионици. У саопштењу се указује на конкретне недостатке у овим програмима до којих смо дошли њиховом компаративном анализом. Такође се износе јасни приједлози за доградњу ових програма како би млади наставници након положеног испита из методике наставе на било ком наставничком факултету били потпуно спремни за конкретан наставни процес, односно за посао наставника датог предмета у учионици, што данас није случај.

Кључне ријечи: методика наставе, наставнички факултети, стандарди и компетенције.

Литература

Николић, M. (1992). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд. Илић, П. (1998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад. Диклић, З. и Шипка, М. (1967). Планирање у настави српскохрватског језика. Сарајево. Тежак, С. (1964). Говорне вјежбе у настави хрватског и српског језика. Загреб. Калпачина, И. (1982). Говорне вјежбе у настави српскохрватског језика. Подгорица. Миличевић, Б. (1976). Култура изражавања. Сарајево. Радуловић, Љ. (1978). Неки аспекти причања у настави културе изражавања, часопис за педагошка питања Наша школа бр. 7 – 8. Сарајево, 441 – 449. Стевановић, М. (1970/71). Причање о садржају једне и више слика. ПРИЛОЗИ настави српскохрватског језика број 4. Бања Лука: Друштво наставника српскохрватског језика и књижевности СР БиХ, 92 – 96. Ахметбеговић, М. (1970/71). Повезаност говорних и писаних вјежби, ПРИЛОЗИ настави српскохрватског језика, број 4. Бања Лука: Друштво наставника српскохрватског језика и књижевности СР БиХ, 79-84. Аничић, Ж. Говорно изражавање у разредној настави (причање). www.udruzenjeucitelja.rs.sr – очитано 3. јула 2012. г. Шимлеша, П. и др. (1959). Методика елементарне наставе 2. Загреб. Мамузић, И. (1967). Настава усменог и писменог изражавања у основној школи. Београд. Јањић, М. (2008). Савремена настава говорне културе. Нови Сад. ОСП (2011). Општи стандарди постигнућа – Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања у Србији. Београд. НПП (2002). Наставни план и програм за основну школу. Српско Сарајево. Диклић, З. и Шипка, М. (1967). Планирање у настави српскохрватског језика. Сарајево. Лаловић, Р. (2010). Неколико напомена о задацима за истраживачко читање, у књизи Раде Р. Лаловић, Размишљања у предвечерје и још по нешто. Фоча. Лаловић, Р. (2011). О модуларној настави, Радови Филозофског факултета Источно Сарајево 13/2011. Лаловић, Р. (2012). Стручно-педагошки увид у рад наставника српског језика као подстицај за унапређење квалитета. Директор школе 4/2012. Београд. Лаловић, Р. (2012а). О говорним вјежбама у настави српског језика, Радови Филозофског факултета Источно Сарајево 14/2012. Лаловић, Р. (2013). О говорним вјежбама у науци и у настави српског језика (књига у штампи) Лаловић, Р. (2013а). О припремању наставника српскога језика за извођење наставе, Образовна технологија, бр. 2/2013. Београд. Мркаљ, З. (2008). НАСТАВНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА 1 – српски језик и књижевност у старијим разредима основне школе. Београд. www.ffmo.ba/DIDAKTIKA www.os-orebic. skole.hr www.os-popovac.skole.hr

DISADVANTAGES OF UNIVERSITY CURRICULA CONSIDERING TEACHING METHODOLOGY AT DEPARTMENTS FOR TEACHING PROFESSIONS

Summary

Bearing in mind that the main role of the faculties for teachers all around the world is education of teachers who are going to work in primary or secondary school, it is logical that the document called Standards and competences for the teacher's profession and their professional development issued by Ministry of Education of Republic of Srbija in Belgrade 2011, named four groups of competences as follows: 1. Teaching area, subject and teaching methodology, 2. Teaching and learning, 3. Support to development of student's personality, 4. Communication and cooperation On the basis of the above, and in accordance with the main topic, we have decided to talk about teaching methodology in contemporary university programs at teaching faculties from the point of view based on professional standards and competences which are necessary for the efficient and quality teaching practice in the classroom. This report indicates concrete disadvantages of these programs we have encountered by their comparative analyzes. It also presents clear proposals for improvement of these programs in order to help young teachers to be ready for teaching practice after they pass their teaching methodology exam at their faculty, or we can say, to be ready for teaching practice on their subject in the classroom, which is not the case today. Key words: teaching methods, teaching faculties,

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)