Гордана Б. Спасојевић-Стојановић
Педагошки факултет у Бијељини
Десанка С. Тракиловић
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 371.3::78
37.035.6-057.874
DOI 10.7251/NS1601391S
Стручни рад

НАРОДНА ПЈЕСМА И ЊЕН ЗНАЧАЈ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Апстракт:

У раду се истиче значај народних пјесама и игара у настави музичке културе и разматра њихова улога у музичкoм развоју ученика са разних аспеката. Културна традиција на просторима Босне и Херцеговине и Републике Српске изњедрила је велики број народних пјесама и игара. Богатство мелодија и ритмова, покрета и корака изграђују однос према сопственој и туђој културној баштини. Народни напјеви (пјесме) имају своје језичке (садржајне), мелодијске и ритмичке специфичности, које носе карактеристике музике народа из кога су потекли. Народна пјесма је опстала и доживјела потврду пролазећи кроз многе генерације, чиме је постала дио наслеђа народа одређеног географског подручја. Методичким разматрањем и актуализацијом народних пјесама и игара доприноси се афирмацији улоге традиционалне народне музике у организованом систему музичке наставе. Задаци сваке музичке наставе су музичко описмењавање ученика и подстицање развоја музичких способности. Дугогодишњим умјетничким и истраживачким радом истакнути музички педагози дошли су до сазнања да је примјена народне пјесме и игре најприроднији пут у почетној поставци музичке писмености. Рад на музичком развоју ученика мора се ослањати на коријене народног пјевања, због чега и полазиште музичког описмењавања мора бити на народним тоналним основама (ритмичким и мелодијским).

Кључне ријечи: традиционална музика, народна пјесма и игра, музичко описмењавање, музичке способности.

Литература

Братић, Т.,Филипoвић, Љ. (2001). Музичка култура у разредној настави. Јагодина – Приштина: Учитељски факултет Јагодина – Факултет уметности Приштина. Васиљевић, М. З. (2006). Методика музичке писмености. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Васиљевић, А. М. (1961). Једногласни солфеђо заснован на народном певању. Београд: Просвета. Големовић, Д. (1998 ). Народна музика Југославије, Књажевац: Нотa. Павловић, Б. (2012): Народно музичко стваралаштво Косова и Метохије у основношколској настави музичке културе, Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену−Лепосавић. Павловић, Б., Сарајлић Цицовић Д. (2014а): Васпитне вредности основношколске наставе музичке културе у време глобализације, У: Милсављевић В., Наука и глобализација, том 2/2, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 1463-1474. Павловић, Б., Сарајлић Цицовић Д. (2014б): Улога наставе музичке културе у развијању хуманистичких, интеркутуралних и националних врености, У: Јовановић, Б., Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини−Косовској Митровици, 659-678. Петровић, Р. (1989). Српска народна музика. Београд: Музички институт САНУ.

THE FOLK SONG AND ITS IMPORTANCE IN TEACHING MUSIC CLASSES IN ELEMENTARY SCHOOL

Summary

This paper highlights the importance of folk songs and dances in the teaching the subject of Music and examines their role in the musical development of students with various aspects. The cultural tradition of Bosnia & Herzegovina and the Republic of Srpska have produced a large number of folk songs and dances. The wealth of melodies and rhythms, movements and steps build a relationship towards their own and other people's cultural heritage. Folk tunes (tracks) have their language (content) melodic and rhythmic specificity, which carry the characteristics of the music of the people from whom they have originated. The folk song has survived and experienced a certificate, passing through many generation and becoming part of the heritage of the people of a certain geographical area. Methodical examination and updating the folk songs and dances contributes to the affirmation of the role of traditional music in an organized system of teaching music. The tasks of teaching music are musical literacy of students and encouraging the development of musical abilities. After many years of artistic work and research, prominent musical educators have come to the conclusion that the use of folk songs and dances are the most natural way in the initial set of musical literacy. The work on the musical development of students must rely on the roots of folk singing, and that is why the starting point in music literacy must be the people's tonal bases (rhythmic and melodic).

Keywords: traditional music, folk songs and dance, musical literacy, musical ability.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)