Бранка Брчкало
Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале

УДК 371.3::811.163.41(497.6)
Стручни рад
10.7251/NSK1413014M

МЈЕСТО И УЛОГА МЕТОДИКЕ У КОНЦЕПЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉСКОГ КАДРА У СКЛАДУ СА EВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Апстракт:

Комплексно поље образовања учитеља пуно је контрадикција, тензија и парадокса. У времену брзих промјена образовање учитеља тражи стално побољшавање, усавршавање и реформе. У посљедњих десетак година проведено је неколико значајних истраживања квалитета образовања учитеља / наставника у земљама чланицама Европске уније. Организација за економску сарадњу и развој донијела је 2005. године извјештај под насловом „Наставници су важни“ у коме се даје низ доказа да је квалитет наставника један од најважнијих фактора који утиче на успјех ученика. Зелена књига о образовању наставника / учитеља у Европи, упућује на неопходност „висококвалитетног образовања и усавршавања наставника за провођење реформе сектора образовања, реформе наставног плана и програма, те ефективно коришћење нових технологија за процесе учења“. Колико студиј разредне наставе данас у Републици Српској и ближем окружењу оспособљава учитеље за испуњавање свих захтјева који стоје пред њима у складу са европским стандардима, какви су планови и програми, какво мјесто у њима заузима методика наставе српског језика и методичка пракса – питања су којима се бави овај рад. У раду се користи метода теоријске анализе и дескриптивна метода.

Кључне ријечи: методика наставе српског језика, учитељски кадар, наставни планови и програми.

Литература

Брчкало, Б. (2008). Студиј разредне наставе – искуства, стање, перспективе, у: Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole. Zbornik radova.Ur. Arnaut, M., Zenica: Pedagoški fakultet, 133 – 143. Buchberger, F. et al. (2000). Green Paper on teacher Education in Europe. TNTEE Dryden; Vos, J (2001). Revolucija u učenju. Zagreb: Educa. Николић, M. (1999). Методика наставе српског језика u књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Радуловић, Л. (2007). Истраживање и развијање образовања наставника за рефлексивну праксу – критички приказ једног истраживања као грађења образовног програма у: Педагогија бр. 4. Београд, 597 – 610. Рајовић, В., Радуловић, В.(2009). Менторство у светлу рефлексивне праксе: перспектива инсајдера. Унапређење образовања учитеља u наставника (od селекције do праксе). Универзитет у Крагујевцу. Педагошки факултет у Јагодини, 11 – 15 .

PLACE AND ROLE OF METHODS IN THE CONCEPT OF EDUCATION OF TEACHERS ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS

Summary

The complex field of teacher education has a lot of contradictions, tensions and paradoxes. In a time of rapid changes, teacher education requires continuous improvement,training and reform. In the last ten years there were several important research studies on quality of teacher education in the member states of the European Union. The Organization for Economic Cooperation and Development issued the 2005th year report titled “Teachers are important” which contains the evidence that the quality of teachers is one of the most important factors that influence the success of students. Green Paper on Teacher Education in Europe, points to the necessity of ” high-quality education and training of teachers for the implementation of the reform of education sector, the reform of the curriculum, and effective use of new technologies in the learning process.” This paper deals with the questions of how much the study of elementary school teaching nowadays in Republic of Srpska and region trains teachers for fulfilling ali the requirements that are ahead of them according to European standards, what the plans and programs are and how much of the Serbian language teaching methodology and methodical practice they contain. This paper uses the method of theoretical analysis and descriptive methods. Key words: Methods in teaching Serbian language, teachers, curriculum.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)