Љубица М. Павловић
ОШ “Стојан Новаковић” Шабац

УДК 371.671.046.12:[316.774:004
Стручни рад
дои: 10.7251/НСК1311 345П

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ИНТЕРАКТИВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИК

Апстракт:

Веома важан задатак савременог образовног процеса је подизање учинка постојећих и проналажење ефикаснијих метода и облика рада. У ери информационих технологија и опште мобилности друштва, традиционални начини представљања наставних материјала су досадни и непрактични. Потребно је наставне материјале осавременити и учинити занимљивим и на тај начин повећати мотивацију ученика. Мултимедијални интерактивни електронски уџбеник, уз добар избор најделотворнијих метода из дидактичке праксе, који садржи и визуелно занимљиве елементе, уз интеракцију може бити веома занимљив образовни материјал намењен ученицима свих узраста. Циљ овог рада је указати на могућности и ефекте примене мултимедијалног интерактивног електронског уџбеника у настави.

Кључне речи: мултимедија, интеракција, електронски уџбеник.

Литература

Бранковић, Д. (2007). Интерактивно учење и савремена образовна технологија. //Зборник радова ТИО 7. Технички факултет Чачак. http://www.cnti.info/mainportal/index.php?option=com_content&view=article&id =82%3Atio-2007-radovi&catid=98%3Atio&Itemid=119&lang=sr&limitstart=4 Василијевић, Д; Бојовић, Ж; Лакета, Н. (2011). Електронски уџбеник и његове дидактичко – методичке вредности. //Зборник 11thInternacional education al tehnology conference. http://www.iet-c.net/publications/ietc2011-1.pdf Вилотијевић, М. (2000). Дидактика 1. Београд: Народна књига, Учитељски факултет. Вилотијевић, М. (2009). Променама до ефикасније школе будућности- нова парадигма за организацију будуће школе. //Зборник радова са научног скупа Будућа школa. http://www.sao.org.rs/documents/ZBORNIK%20RADOVA%20SKOLA%20BUDUC NOSTI%20%20II%20DEO.pdf Даниловић, М. (2010). Техника, образовна технологија и информатика у функцији повећања ефикасности образовног процеса и процеса учења. // Зборник радова ТИО 10. Технички факултет Чачак, 7-9. мај 2010. (427-436). http://www.tfc.kg.ac.rs/tio2010/PDF/RADOVI/401%20Danilovic%20%20Tehnika,%20obrazovna%20tehnologija%20i%20informatika.pdf Милијевић, С. (2003). Интерактивна настава математике. Бања Лука: Друштво педагога Републике Српске. Надрљански, Ђ.,Надрљански, М. ( 2005).Електроничко учење – функција образовног софтвера. http://www.famns.edu.rs/skup2/radovi_pdf/nadrljanski_djordje_mila.pdf Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године http://www.uzda.gov.rs/FileSystem/SiteDocuments/strategije/Strategija_razvoja_i nformacionog_drustva_2020.pdf Сузић, Н. (2003). Појам и значај интерактивног учења. Настава бр. 1-2, (33–51). http://www.suzicnenad.com/Pojam-i-znacaj-interaktivnog-ucenjaPDF.pdf Сузић, Н. (2004). Учење учења путем интеракције.Интерактивно учење IV – учење учења (7–47). Бања Лука: ТТ-Центар. http://www.suzicnenad.com/Ucenje-ucenja-putem-interakcijePDF.pdf

MULTIMEDIA INTERACTIVE ELECTRONIC TEXTBOOK

Summary

A very important task of modern education process is to improve the effeciency of existing and finding more efficient methods and forms of work. In the era of IT and general mobility of the society, traditional ways of presenting course materials are dull and impractical. It is necessary to modernize and make the teaching materials more interesting and thus increase students` motivation. An interactive multimedia electronic textbook, with a good selection of effective methods of teaching practice, which includes interesting visual elements, together with the interaction can be very interesting educational material designed for students of all ages. The aim of this paper is to highlight the possibilities and effects of the application of interactive multimedia electronic textbooks in the classroom.

Kеy words: multimedia, interaction, electronic textbook

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини