Драгана Радивојевић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 371.3::3/5
DOI 10.7251/NSK1414008R
Оригинални научни рад

МОДЕЛИ АКТИВНОГ УЧЕЊА У ДИФЕРЕНЦИРАНОЈ И ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Апстракт:

Савремена настава природе и друштва тежи ка формирању стваралачке, креативне и цјеловите личности појединца који ће бити способан да самостално трага за знањима, рационално их примјењује у свакодневном животу и буде спреман да се самообразује. У таквим околностима, неопходно је моделовати флексибилнију организацију наставе у којој ће активност ученика бити смислене и примјенљиве, а у складу са развојним могућностима појединца. Суштина је у организацији наставе примјеном модела активног учења које ученике усмјеравају на самостално стицање знања, захтијевајући сталну мисаону активност, креативност и истрајност у раду уз уважавање индивидуалних разлика. У раду су дата теоријска објашњења најзначајнијих модела активног учења (настава различитих нивоа сложености, рачунарски образовни софтвери, проблемска настава, учење путем откривања, мапе ума) којима се остварује циљ савремене наставе природе и друштва, а то је да ученик буде у средишту наставног процеса, да флексибилно усваја предвиђене садржаје и системски остварује постављене циљеве и задатке.

Кључне ријечи: активно учење, модели активног учења, диференцијација и индивидуализација, савремена настава природе и друштва.

Литература

Buzan, T., Buzan, B. (1999). Mape uma. Beograd: Finesta. Вилотијевић, М., Вилотијевић, Н. (2008). Иновације у настави. Врање: Учитељски факултет. Грдинић, Б., Бранковић, Н. (2005). Методика познавања природе и света око нас у наставној пракси. Бачки Петровац: „Култура“. De Zan I. (2005). Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga. Ђукић, М. (1995). Дидактички чиниоци индивидуализоване наставe. Нови Сад: Филозофски факултет. Ђурић, Ђ. (2013) Психологија и образовање: основе педагошке психологије. Нови Сад: Висока школа „Правне и пословне академске студије др Лазар Вркатић“. Eigler, G., Judith, H. u. a.(1973). Grundkurs Lehren und Lernen. Wiwnheim/Basel. Илић, М. (1998). Настава различитих нивоа сложености. Београд: Учитељски факултет.
Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С. (2001). Активно учење, Приручник за примену метода активног учења/наставе. Београд: Институт за психологију. Kvaščev, R. (1978). Modeliranje procesa učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta. Мијановић, Н. (2009). Индивидуализована настава као основна дидактичка парадигма школе будућности. У зборнику радова „Будућа школа (зборник радова II)“ (стр. 777 – 801). Београд: Српска академија образовања. Милијевић, С. (1999). Иновирање наставе природе и друштва. Бања Лука: ЈП „Глас српски“. Мишчевић – Кадијевић, Г. (2011). Кооперативна настава природе и друштва и квалитет знања ученика. Београд: Учитељски факултет. Močnik, U. (2006). Kreativnost na zehtjev, Преузето 10.3.2010. са http://www.poslovna-znanja.hr/default.aspx?id=3 Ničković, R. (1970). Učenje putem rješavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Педагошка енциклопедија 1 (1989). Београд: Завод за уџбенике и наставна средстава. Radivojević, D. (2013). Multimedijalne mape uma kao inovativni model rada u nastavi prirode i društva, u Reinženjering poslovih procesa u obrazovanju. Zbornik radova naučno – stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, стр. 420 – 428. Радовановић, Р. (1983). Учење откривањем. Горњи Милановац: „Дечије новине“. Станојловић, С. (2011). Школа и развој компетенција – Како учити и живјети с другим. Бања Лука: Нова школа плус. Stojaković, N. (2008). Psihologija za nastavnike, Banja Luka: Prelom. Симеуновић, В., Спасојевић, П. (2009). Савремене дидактичке теме. Бијељина: Педагошки факултет. Ћурчић, М. (2006). Методичка и организациона структура наставе природе и друштва. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

MODELS OF ACTIVE LEARNING IN DIFFERENTIATED AND INDIVIDUALIZED TEACHING OF NATURE AND SOCIETY

Summary

Modern teaching of Nature and Society tends towards the formation of a creative and full personality of an individual who will be able to independently search for knowledge and rationally apply it in everyday life. In such circumstances, it is possible to model more flexible organization of teaching in which the activities of students will be meaningful and applicable, and in accordance with the evolving capacities of the individual. The most important thing is that teaching should be organized by using the model of active learning that direct the students towards independent learning, requiring permanent cognitive activity, creativity and perseverance in work while respecting individual differences. The paper presents theoretical explanations of the most important models of active learning (classes of different levels of complexity, computer educational software, problem based teaching, learning through discovery, mind maps) which can achieve the goal of contemporary teaching of Nature and Society: that the student who is at the center of teaching process flexibly adopts planned contents and systematically achieves planned goals and objectives.

Key words: active learning, active learning models, differentiation and individualization, modern teaching of Nature and Society.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини