Љубица М. Павловић
ОШ “Стојан Новаковић” Шабац

УДК 371.671.046.12:[316.774:004
Стручни рад
дои: 10.7251/НСК1311 345П

МИШЉЕЊА УЧИТЕЉА И БУДУЋИХ УЧИТЕЉА О МУЛТИМЕДИЈСКОЈ НАСТАВИ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Апстракт:

Дјеца данас живе у мултимедијском окружењу, те долазе у школу с већ развијеним вјештинама кориштења нових медија у таквом окружењу. С друге стране, већина наставе је још увијек организирана према традиционалним начелима гдје превладава настава усмјерена на учитеља. Данашњи ученици из таквог мултимедијског окружења захтијевају другачију наставу која је њима занимљива и усмјерена на ученика, а кључну улогу у организирању такве наставе има учитељ. У контексту тога проведено је истраживање. Циљ истраживања је био испитати мишљења учитеља у пракси и будућих учитеља (студената) о мултимедијској и традиционалној настави. Узорак (N = 145) се састојао од 82 учитеља у основним школама и 63 студента пете студијске године Учитељског факултета Свеучилишта у Загребу, Одсјека у Чаковцу. За потребе истраживања конструиран је упитник Ликертовог типа од пет ступњева: за мишљење о мултимедијској настави од шест манифестних тврдњи, те мишљење о традиционалној настави од четири манифесне тврдње. Испитаници су испуњавали упитник методом папир-оловка током мјесеца ожујка 2012. године. Анализом резултата показало се да су испитаници (на разини цијелог узорка) с позитивнијим мишљењем о традиционалној настави склонији негативнијем мишљењу о мултимедијској настави, надаље показало се да учитељи позитивније мисле о традиционалној настави од студената. С друге стране, студенти имају позитивније мишљење о мултимедијској настави од учитеља у пракси. Показало се да учитељи и разредне и предметне наставе имају једнако неутрално мишљење о традиционалној настави, док учитељи предметне наставе позитивније мисле о мултимедијској настави од учитеља разредне наставе. Иако је видљиво да будући учитељи позитивније мисле о мултимедијској настави, кључно за организацију такве наставе је да их се у иницијалном образовању оспособљава за њу, односно цјеложивотно учење у даљњој пракси.

Кључне ријечи: мултимедијска настава, традиционална настава, учитељи, будући учитељи, нови медији, основно образовање, настава усмјерена на ученика.

Литература

Akkoyunlu, B. i Soylu, M. Y. (2008). A Student's Perceptions in a Blended Learning Environment Based on Different Learning Styles. Educational Technology & Society, 11 (1), 183-193. Babić, N. (2007). Konstruktivizam i pedagogija. Pedagogijska istraživanja, 4 (2). 217-229. Botkin, J. W, Elmandjra, M. & Malitza, M. (1998). No Limits to Learning – Bridging the Human Gap. Oxford: Pergamon Press Ltd. Cohen, L, Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap. Dogan, S. (2010). Perceptions of teachers about the use of educational technologies in the process of instruction. Odgojne znanosti, 12 (2). (297-309). Matijević, M. (1999). Multimedij i internet – novi izazovi didaktici medija. U P. Biljanović (Ur.). MIPRO ‘99 22nd International Convention (str. 159-162). Opatija: MIPRO. Matijević, M. (2000). Hipermedijska obrazovna tehnologija u osnovnoj školi. U V. Rosić (Ur.). Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija (33-40). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci. Matijević, M. (2004). Udžbenik u novom medijskom okruženju. U: S. Halačev (Ur.). Udžbenik i virtualno okruženje (73-82). Zagreb: Školska knjiga.
Matijević, M. (2008). Multimedia didactics for a knowledge society. Pedagogy and the knowledge society: collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society (231-240). Zagreb: Učiteljski fakultet. Matijević, M. i Radovanović D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine. Matijević, M. (2012). The new learning environment and learner needs this century. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 3290-3295. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. Pachler, N., Bachmair, B. i Cook, J. (2010). Mobile Learning – Structures, Agency, Practices. New York: Springer. Palekčić, M. (2002). Konstruktivizam – nova paradigma u pedagogiji? Napredak, 143(4). (404-413). Pallant, J. (2009). SPSS: priručnik za preživljavanje. Novi Sad: Artprint. Petz, B. (2007). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. Ploj Virtič, M. i Pšunder, M. (2009). The computer as a modern form of communication in the educational process from the teachers’ point of view. Informatologia, 42 (1). (1017). Rodek, S. (2011). Novi mediji i nova kultura učenja. Napredak, 152 (1). (9-28). Şimşek, N., Alpeer, A. i Balta, Ö. Ç. (2007). Perceptions of Preservice Teachers about Web Based Learning. World Academy of Science, Engineering and Technology 29. (3942). Šoljan, N. N. (2012). Različite pedagoške kulture – različite pedagogije: kontrastivni diskurs o globalnim pedagoškim kulturama i i pedagogijama u nastajanju. U: N. Rvatić i A. Klapan (Ur.). Pedagogija i kultura (32-47). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo. UNESCO (2002). Information and communication technologies in teacher education. Paris. UNESCO (2005). Information and communication technologies in schools: a handbook for teachers or how ICT can create new, open learning environments. Paris. Uzun, A. i Senturk, A. (2010). Blending Makes Difference: Comparison of Blended and Traditional Instruction on Student's Preformance and Attitudes in Computer Literacy. Contemporary Educational Technology, 1 (3). (196-207). Weber, J. M. i Lennon, R. (2007). Multi-Course Comparison of Traditional versus Webbased Course Delivery Systems. The Journal of Educators Online 4 (2). (1-19). Preuzeto iz Mrežnoga odredišta:http://www.thejeo.com/Volume4Number2/Weber%20Final.pdf (18. 10. 2012.).

OPINIONS OF TEACHERS AND PRE-SERVICE TEACHERS ABOUT MULTIMEDIA TEACHING IN ELEMENTARY EDUCATION

Summary

Today children live in a multimedia environment, and come to school with developed skills to use new media in such an environment. On the other side, the most of the teaching is still organized according to traditional principles where the teaching focused on teachers is dominating. Nowadays children from such multimedia environments require different teaching that interest them and is focused on students, and the teacher has a key role in organizing teaching this way. In this context the study was conducted. The aim of this study was to examine the opinions of teachers in practice and pre-service teachers (students) about multimedia teaching and traditional teaching. Sample (N = 145) consisted of 82 teachers in elementary schools and 63 students fifth year of study at Faculty of teacher education, University of Zagreb, Department of Čakovec. For the purposes of the research, a Likert scale (of five degrees) questionnaire was constructed: for opinions on a multimedia teaching with six manifest statements, and for opinions about traditional teaching with four manifest statements. Respondents were asked to complete the questionnaire by paper-pen method during the March of 2012. The analysis showed that the respondents (in the whole sample) with positive opinions about traditional teaching have more negative opinions about multimedia teaching, further showed that teachers think more positive about the traditional teaching than pre-service teachers. On the other side, pre-service teachers have more positive opinion about multimedia teaching than teachers in practice. It has been shown that the both, primary education and subject teachers, have the same neutral opinion about traditional teaching, while subject teachers think more positive about the multimedia teaching than primary education teachers. Although it is clear that pre-service teachers have shown more positive attitude towards multimedia teaching, the key into organizing such teaching is that the future teachers are initially trained for it and prepared for lifelong learning in further practice.

Key words: multimedia teaching, traditional teaching, teachers, pre-service teachers, new media, elementary education, student centered teaching

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини