Милена Ивановић
Педагошки факултет у Бијељини
Универзитет у Источном Сарајеву

ДОИ 10.7251/NSK1802018I
UDK 371.3::821.163.41-13.09:398
Оригинални научни рад

МАРКО КРАЉЕВИЋ КАО ЕТИЧКИ УЗОР У МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Апстракт:

У раду се бавимо ликом Марка Краљевића у народној епској пјесми „Марко Краљевић и бег Костадин” која је предвиђена као градиво за обраду на часу у четвртом разреду основне школе у Републици Српскоj, те могућностима рецепције пјесме на овом узрасту. У пјесми није доминантна уобичајена слика Марка као јунака на мегдану, непобједивог борца, заштитника нејаких, чак митског јунака, него она друга – слика борца за правду и истину, кога краси људска емпатија, скромност, безинтересна оданост и пријатељство. Неопходан историјски контекст ће помоћи да се боље разумије Марков лик и као етички узор усвоји у млађем школском узрасту.

Кључне ријечи: епски јунаци, Марко Краљевић, наставна обрада, етички идеал.

Литература:

Браун, M. (2004). Српскохрватска јуначка песма. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина, Нови Сад: Матица српска.
Дандес, A. (1986). „Текстура, текст и контекст”. Гласник етнографског  музеја у Београду. год. XXXV, бр. 35, 111–124.
Деретић, Ј. (1995). Загонетка Марка Краљевића. Београд: Мала библиотека СКЗ.
Димитријевић, М. (2013). Марко Краљевић – традиционални јунак у савременим наставним околностима, у: Зборник радова са научног скупа „Наука и традиција“. Филозофски факултет Пале, књ. 7, том 2, 1069–1084.
Ђурић, В. (1961). Антологија народних јуначких песама (предговор). Београд: СКЗ.
Eliade, М. (1989). Le mithe de l’ eternal retour. Paris: Gallimard.
Златковић, И. (2006). Епска биографија Краљевића Марка. Београд: Рад, КПЗ Србије, Институт за књижевност и уметност.
Зуковић, Љ. (1995). Историјски краљ Марко и епски Краљевић Марко. Бањалука: Нови глас.
Јаус, Х. Р. (1978). Естетика рецепције. Београд: Нолит.
Клеут, М. (2001). Српска народна књижевност. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Curtius, Е. (1971). Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje. Zagreb: Matica hrvatska.
Лotman, J. M. (1976). Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit.
Милатовић, В. (1997). Методика наставе српског језика, у: Методика разредне наставе (прир. Ђорђе Лекић). Београд: Просветни преглед, 75–172.
Милатовић, В. (20089). Настава српског језика и књижевности у трећем разреду основне школе (приручник за наставнике). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Милосављевић, П. (1997). Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Миљанов, М. (2003). Примјери чојства и јунаштва. Београд: Граматик Наставни план и програм за основну школу 2014: Бањалука: Републички педагошки завод
Републике Српске, на сајту: https://www.rpzrs. org/sajt/doc/file/web_portal/05/5.2/Nastavni%20plan%20i%20program%20za%20osnovnu%20skolu.pdf), очитано 15.8. 2018.
Rosandić, D. (1976). Književnost u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
Станисављевић, В. (1968). Наша народна књижевност. Београд: Србоштампа.
Стефановић Караџић, В. (1972). Енографски списи, Сабрана дела Вука Караџића, књига едамнаеста. Приредио Мил. С. Филиповић, Београд: Просвета.
Сувајџић Б. (2005). Јунаци и маске. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

MARKO KRALJEVIĆ AS AN ETHICAL MODEL AT JOUNGER SCHOOL AGE

Тhis paper deals with the image of Marko Kraljević in the folk epic poem “Marko Kraljević i beg Kostadin”, which is intended for use as a material in the fourth grade of the primary school in the Republic of Srpska, as well as with the possibilities of reception of the poem at this age. The poem does not present the dominant customary image of Marko as a hero on the contest, an invincible fighter, a protector of the weak, not even a mythical hero, but the image of Marko as a fighter for justice and truth, adored by human empathy, modesty, loyalty and friendship. An indispensable historical context will help to better understand Marko's character and adopt it as an ethical model at younger school age.

Key words: epic heroes, Marko Kraljević, teaching, ethic ideal

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини