Даница Мојић
Предшколска установа „Чика Јова Змај“ Бијељина

УДК 373.2.014.3(497.6)
Стручни рад
10.7251/NSK1413013B

КОЈА СУ ОЧЕКИВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОБРАЗОВАЊУ „ВАСПИТАЧА БУДУЋНОСТИ“

Апстракт:

У протеклој деценији направљени су значајни кораци у реформи предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, прије свега у погледу опредјељења за цјеловити Програм, затим доношења Закона и аката са низом мјера повољнијег уређивања дјелатности и унапређивања друштвеног положаја предшколске дјеце. Ипак, оправдано се поставља питање усклађености образовања „васпитача будућности“, као носилаца васпитно-образовног процеса, са промјенама које су се догодиле у пракси предшколских установа. Отворени Програм предшколског васпитања и образовања, заснован на аспектима дјечијег развоја и на аутентичној индивидуализацији, захтијеваће мноштво нових компетенција, знања и вјештина, неопходних за благовремено увиђање дјечијих потреба и подржавање развојних могућности сваког појединачног дјетета. Рад се бави основним компетенцијама и особинама личности будућих васпитача, са нагласком да кључну улогу у њиховом образовању и стицању темељних знања о значају раног развоја имају наставнички факултети. Питање је да ли наставнички факултети данашњице могу образовати „васпитача будућности“?

Кључне ријечи: дијете, васпитач, предшколска установа, наставнички факултети.

Литература

Јанковић, П. (2007). Претпоставке успешног образовања васпитача. Норма, бр.12(1), стр. 51-62.
Јелић, С. (1965). Образовање кадрова за рад с предшколском дјецом. Београд. Предшколско дете, часопис за предшколско васпитање, бр. 9-10, Савез педагошких друштава СФРЈ. Кнежевић-Флорић, О. (2008). Педагог у друштву знања. Нови Сад: Филозофски факултет. Милијевић, С. (2010). Предшколско васпитање и образовањеу бившој Југославији са посебним освртом у БиХ, Наша школа 3-4, 21. Бања Лука. Пиршл, Е. (2007). Које компетенције учитеља/ наставника. Свеучилиште Јурја Добриле у Пули. www. ffpu.hr. Спасојевић, П. (2003). Игра и рано учење, програми раног учења усмјерени на дијете. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. Спасојевић, П., Прибишев Белеслин, Т., Николић, С. (2007). Програм предшколског васпитања и образовања. Министарство просвјете и културе Републике Српске. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. Спасојевић, П. (2011). Породична педагогија и одговорно родитељство. Бања Лука, Бијељина: Нова школа плус, Педагошки факултет у Бијељини. Спасојевић, П., Опсеница, С., Цвјетковић, М. и Миљеновић, С. (2013). Образујемо ли васпитаче за будућност? Зборник радова са I стручно-научне конференције БАПТА „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама“. Бијељина, 9 – 10. Станојловић, С. и Спасојевић, П. (2005). Унапређивање компетенција у предшколском васпитању, припручник за васпитаче, учитеље, водитеље играоница и родитеље. Бијељина: Републички педагошки завод, Јавни фонд за дјечију заштиту РС. Шпијуновић, К. (2006). Развојни пут образовања васпитача у Србији. Зборник радова Учитељског факултета (7). Ужице, 183 – 190.

WHAT ARE THE EXPECTATIONS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS IN EDUCATION OF „PRESCHOOL TEACHERS OF THE FUTURE” ?

Summary

In the past decade significant progress in the reform of preschool education in the Republic of Srpska was made, primarily in terms of orientation towards a comprehensive Curriculum, and towards the adoption of laws and acts with a series of measures for improving the social status of preschool children. Still, the compliance of education of “preschool teachers of the future”, as holders of the educational process with the changes that have occurred in the practice of preschool institutions can be rightly questioned. Open preschool education Curriculum based on the aspects of child development and on the authentic individualization will require a host of new competencies, knowledge and skills necessary for the recognition of children's needs in a timely manner and for the support of the development opportunities of each individual child. The paper deals with the core competencies and personality traits of future teachers, with an emphasis on the key role of teachers training faculties in their education and acquiring skills of basic knowledge about the importance of early childhood development. The question is whether today's teachers training faculties can educate “teachers of the future”? Key words: children, preschool teachers, preschool institutions, teachers training faculties.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)