Радомир Арсић
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица
Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу

УДК 371.3:796.433.1(497.115)
УДК 796.015.1-057.87(497.115)
DOI 10.7251/NSK1414006A
Оригинални научни рад

КОМПАРАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ГЛУВИХ УЧЕНИКА ПОСТИГНУТИХ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У БАЦАЊУ КУГЛЕ

Апстракт:

Физичка активност као неопходни услов живљења има не само биолошки већ и социјални значај чинећи естетско-биолошку потребу живог организма у свим фазама развоја. Физичка култура као и разни спортскорекративни (и здравствено-рекреативни) садржаји све су присутнији у животу савременог човека, различитих доби, пола и различитих занимања, као и различитих степена здравља. Многа истраживања указују на недовољну развијеност фине моторике, моторне координације код глуве деце, као и на проблеме који се јављају у оријентацији у простору и одржавању равнотеже код ове деце. Истовремено се указује да је преваленција појаве гојазности код деце оштећеног слуха већа него код чујуће популације и то за 24,7% код дечака и 20,4% код девојчица. У раду се дају спортске активности којима се глува деца баве у основним школама које су специјализоване за њихову обуку. Посебна пажња је посвећена резултатима у бацању кугле деце основношколског узраста постигнутим на Републичком такмичењу за глуве ученике Србије.

Кључне речи: спорт, глувоћа, бацање куглe, Параолимпијада, спорт посебних група.

Литература

Arsić, R., Slavnić, S., Kovačević, J. (2010). Sports activities as a factor in socialization of deaf students. Journal of Physical Education and Sport (JPES ), Vol 12 issue 1. March 2012, pp 3 – 8. Arsić, R., Zrnzević, N., Krulj-Drašković, J. (2011). Comparasion sport result deaf students reached at the shool shampionships. Activities in physical education and sport, Vol 1, No 2. Skopje: Federatin of the Sport Pedagogues of the Republik of Мacedonia, str. 169 – 178. Arsić, R., Zrnzević, N. (2010). The development of physical education in schools for deaf and hearing impairend children Serbian. Fifth Interantional Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation”. Olympic Sport and Sport for all. Sofia: National Sports Academy, str. 229 – 233. Bosen, K. (1985). A comparative study between the conventional and rotational tcchniques of shot put. Track and Field Quarterly Revie. Kalamazoo 85 (1), pp 7 – 11. DePauw, K., Gavon, S. (1995). Disability and sport. Human Kinetics. Shampaing. Машић, З., Михајловић, М., Авдагић, И. (2010). Параолимпијске игре – значајан сегмент спорта посебних група. Менаџмент у спорту, број 1. Београд: Алфа универзитет, Факултет за менаџмент у спорту. Николић, Д. (2011). Биохемија и физиологија у активном спорту и рекреацији. Зајечар: Спортски савез града Зајечара. Николић, Д. (2010). Лице и наличје врхунског спорта. Зајечар: Спортски савез града Зајечара. Stewart, D. (1991). Deaf sport: The impact of sports within the Deaf communit. Washington DC: Gallaudet University Press. Stewart, D. (2006). Deaf sport in the Community. Jurnal of Community Psychology, vol.14, issue 2, pp 196 – 205. Шиљак, В., Фрагиадикс, Г. (2010). Менаџмент античких Олимпијских игара. Менаџмент у спорту, број 1. Београд: Факултет за менаџмент у спорту.

COMPARISON OF THE RESULTS ACHIEVED BY DEAF STUDENTS AT THE NATIONAL COMPETITION IN SHOT PUT

Summary

Physical activity as a necessary condition for living has not only biological but also the social importance and it is an aesthetic and biological need of a living organism in all stages of development. Physical, as well as various sporting and recreational (and health and recreational) activities are increasingly present in the life of modern man, of all ages, sexes and different professions, as well as of varying degrees of health. Many studies show the inadequate development of fine motor skills, motor coordination of deaf children, as well as the problems that arise in the orientation in space and maintaining a balance in these children. At the same time it is indicated that the prevalence of obesity in children with hearing impairment is greater than in those of hearing population and it is 24.7% for boys and 20.4% for girls. The paper deals with the sporting activities that deaf children in primary schools specialized in their training, take part in. Special attention is paid to the results in the shot put that primary school children achieved at the Republic contest for deaf pupils of Serbia.

Key words: sport, deafness, shot put, sport of specific groups.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини