Наташа Бабић
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад

Недељко Родић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет Сомбор

Соња Бабић
Алпен-Адриjа Универзитет Клагенфурт

Дарко Бауер
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад

Синиша Лазић
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад

УДК 796:159.923.3
УДК 159.922.6.072:159.955
DOI 10.7251/NSK1414005B
Оригинални научни рад

КВАНТИТАТИВНЕ РАЗЛИКЕ У ЕКСПЛОЗИВНОЈ СНАЗИ ИЗМЕЂУ ДЕЧАКА И ДЕВОЈЧИЦА ПРЕДШКОЛСКОГ ДОБА

Апстракт:

На узорку од 129 деце мушког и женског пола, предшколске доби од 6 и 7 година, који су извучени из популације деце у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ у Сомбору, примењени су следећи моторички тестови за процену експлозивне снаге: скок у даљ из места, бацање медицинке од 1 кг и трчање на 20 м. За утврђивање значајности разлика у показатељима експлозивне снаге између дечака и девојчица коришћена је униваријатна анализа варијансе (АНОВА) и мултиваријатна анализа варијансе (МАНОВА). У укупном простору по полу нису утврђене квантитативне разлике осим у две варијабле у појединачном простору а утврђене су статистички значајне разлике по узрасту, и то само за узраст од 7 година и дошло до закључка да се физичке активности у предшколским установама могу организовати заједнички за оба пола.

Кључне речи: квантитативне разлике/ експлозивна снага/ предшколска доб/ МАНОВА/ АНОВА

Литература

Bala, G., Nicin, Ð. (1997). Motor behaviour of pre-school children under theinfluence of an unconventional sports educational model. In: Proceedings of the III. International symposium Sport of the young. Bled, Slovenia (pp. 64 – 69). Ljubljana: Fakulteta za šport. Бала, Г. (2002). Структуралне разлике моторичких способности дечака и девојчица у предшколском узрасту. Педагошка стварност 48(9 – 10), стр. 744 – 752. Бала, Г. (2003). Квантитативне разлике основних антропометријских карактеристика и моторичких способности дечака и девојчица у предшколском узрасту. XЛИИ Конгрес антрополога Југославије, Сомбор, Изводи саопштења ,стр. 72. Бала, Г., Јакшић, Д., Поповић, Б. (2009). Тренд релација морфолошких карактеристика и моторичких способности деце. У Бала Г. (Ур.). Релације антрополошких карактеристика и способности предшколске деце (стр. 61 – 112). Нови Сад, Факултет спорта и физичког васпитања.
Цветковић, М., Поповић, Б., Јакшић, Д. (2007). Разлике у моторичким способностима предшколске деце у односу на пол. Зборник научних и стручних радова (стр. 287 – 293). Фратрић, Ф., и Рубин, П. (2006). Квантитативне разлике моторичког статуса дечака и девојчица узраста 4-7 година са територије Новог Сада. У: Бала Г. (ур.), Зборник радова интердисциплинарне научне конференције са међународним учешћем ”'Антрополошки статус и физичка активност деце и омладине” (стр. 51 – 56). Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. Nicin, Ð., Kalajdžic, J., Bala, G. (1997). Motion characteristics of female and male children of pre-school age. 5thInternational congress on physical education and sport. Komotini, Greece. Родић Н., (2010). Утицај спортске играонице на моторичке способности деце предшколског доба. Педагогија, вол. 65, бр. 1, стр. 148 – 158. , Нови Сад. Rajtmajer, D. (1997). Diagnostično-prognostična vloga norm nekaterih motoričnih sposobnosti pri mlajših otrocih. UM, PeF, Maribor, 6 – 16, 20 – 25.

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN EXPLOSIVE POWER BETWEEN BOYS AND GIRLS IN PRESCHOOL AGE

Summary

The following motoric tests are used on the sample of 129 preschool children, aged from 6 and 7, from preschool institution “Vera Gucunja”, to estimate the explosive power: standing long jump, throwing a medicine ball (weight 1kg), and running on 20 meters. In order to establish the importance of arithmetic mean differences in explosive power indicators between boys and girls, the univariate analysis of variance (ANOVA) and the multivariate analysis of variance (MANOVA) is used. No quantitative differences have been established concerning the sex in the total space, except in the two variables in the individual space, however important statistical differences regarding age have been established, exclusively for the 7-year-olds and at the same time the conclusion has been drawn that physical activities in preschool could be organized simultaneously for both sexes.

Key words: quantitative differences, explosive power, preschool age, MANOVA, ANOVA

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини