Ивица Радовановић
Драгана Богавац
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
Лидија Гочевић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 37.014
371.3(497.6)
378.4.001.71(497.6)
DOI 10.7251/NSK1515003R
Оригинални научни рад

КВАЛИТЕТ У ОБРАЗОВАЊУ: КОНТРОЛА ИЛИ ПОТРЕБА

Апстракт:

Образовање само по себи представља друштвено добро. Дакле, оно повећава друштвену мобилност, омогућава лакшу адаптацију појединца сталним друштвеним промјенама, које са собом носе све бржи напредак науке. Данас, на прагу трећег миленијума, функционисање образовног система далеко је од педагошке ефикасности. Та неефикасност видљива је када се направи анализа у којој мјери се знања и вjештине стечене у школи касније користе. Које услове морамо обезбиједити? Како побољшати квалитет образовања? Квалитет: контрола или потреба? То су кључна питања, којима се бави овај рад. Предикте проблема могуће је обезбиједити системским приступом финансирања образовања, оптималном мрежом школа, ваљаним курикулумом, обезбјеђењем континуитета (прелазак из једног нивоа у други). Образовање новог миленијума не смijе да карактерише квантитативна експанзија већ квалитативан скок.

Кључне ријечи: ефикасност, систематичност, интеракција, продукција, квалитет, школа, континуитет, перспектива.

Литература

Bernstein, B. (1990). Class, Codes and Control. The Structuring of Pedagogic Discourse, Vol. 4: London. Crispiani, P. (2010). Il managament nella scuola di qualita. Roma. Pikering, Dž. (1971). Izazov obrazovanju. Beograd. Markuze, H. (1989). Čovjek jedne dimenzije. Sarajevo. Vujević, M. (1991). Antropocentrizam i tehnocentrizam u obrazovanju. Pedagogija, br. 1 – 2. Beograd. Bogavac, D. (1999). Obrazovanje i vaspitanje kao vrednost. Pedagogija, br.4. Beograd. Glaser,V. (1994). Kvalitetna škola. Zagreb: Eduka. Marsh, C.J. (2004). Planning, Management & Ideology, Key Concepts for Understanding Curriculum 2, London, Routledge Falmer. Goldstein, H., Heath, A. (2000). Educational Standards, Oxford University Press, Oxford. Lewis, R., Smith D. (1998). Totalni kvalitet u visokom obrazovanju, knjiga II. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika. Станковић. Д. (2009). Укључивање наставника у развој школе. Преузето 29.7.2014. са http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2009/057964310902315S.pdf
(1994) National Science Education Standards Преузето 26.8.2014. http://www.nap.edu/readingroom/books/nses/1.htm. Gudjons, H. (1994): Pedagogija. Zagreb: Educa. Клеменовић, Ј., (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине и Вршац: ВШВ. Хавелка, Н. (2000). Ученик и наставник у образовном процесу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Quality in Education: Control or Necessity?

Summary

Education is in itself a social good. So, it increases social mobility, facilitates the adaptation of an individual to constant social changes which make faster progress of science. Today, on the threshold of the third millennium, the functioning of the education system is far from a pedagogical effectiveness. This inefficiency can be seen through an analysis of the extent to which the knowledge and skills acquired in school are used later. What conditions do we provide? How to improve the quality of education? Quality: control or necessity? These are key questions that this paper deals with. Predictors of the problem can be provided by a systematic approach to education financing, the optimal network of schools, valid curriculum and by providing continuity (the transition from one level to another). The education of the new millennium can not be characterized by quantitative expansion but qualitative leap.

Key words: efficiency, systematic, interaction, production, quality, school, continuity, perspective

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)