Даница Мојић
Дјечји вртић „Чика Јова Змај“
Бијељина

УДК 373.23:37.064.1
Стручни рад
дои: 10.7251/НСК1311 319M

КВАЛИТЕТНА ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ УСПОСТАВЉАЊА ПАРТНЕРСТВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ПОРОДИЦЕ

Апстракт:

Партнерство породице и предшколске установе, као један од најважнијих захтјева савремених предшколских курикулума, првенствено зависи од квалитета педагошке комуникације. Аутор се бави комуникацијом у предшколској установи, са освртом на комуникацију и њене законитости уопште и са посебним нагласком на комуникацијске односе дијете – дијете, дијете – васпитач и родитељ – васпитач. Истакнута је важност дјечије игре, као најбољег оквира за развој комуникацијских способности предшколског дјетета и његову социјалну прихваћеност у групи вршњака. Рад указује на пожељне особине и ставове васпитача у комуникацији са дјететом. Активно слушање и двосмјерна комуникација један су од „рецепата” за успостављање партнерског односа између родитеља и васпитача, а све са циљем добробити дјетета.

Кључне ријечи: комуникација, дијете, родитељ, васпитач, предшколска установа.

Литература

Андевски, М. (2008). Уметност комуницирања. Нови Сад: CEKOM–books d.o.o. Бањанин, М.К. (2003). Динамика комуникације. Београд: Мегатренд универзитет примењених наука. Граорац, И. (1989). О васпитању и комуникацији. Нови Сад: Матица српска. Група аутора (1989). Родитељи у дечјем вртићу. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Ивић, И. (1987). Човек као Animalsymbolicum.Београд:Нолит. Каменов, Е. (1997). Модел основа програма васпитно-образовног рада са предшколском децом. Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду, Републичка заједница виших школа за образовање васпитача. Каменов, Е.(1997). Методика, Методoичка упутства за Модел Б Основа програма предшколског васпитања и образовања деце од три до седам година. Нови Сад: Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду, Републичка заједница виших школа за образовање васпитача. Каменов, Е. и Спасојевић, П. (2008). Предшколска педагогија. Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини. Клеменовић, Ј. (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Павлов“. Лазаревић, Душанка А. (1994). Когнитивни стил и комуникација дете-одрасли на предшколском узрасту. Београд: Настава и васпитање, вол.43, бр.3, стр. 206 – 215. Лукић-Хавелка, Д. (1985). Породица, дете, дечији вртић. Горњи Милановац – Београд: Дечије новине. Пећник, Н. и Старц, Б. (2010). Родитељство у најбољем интересу дјетета и подршка родитељима најмлађе дјеце. Загреб: UNICEF. Рангелов – Јусовић, Р. (2007). Од сарадње ка партнерству, Сарајево. Центар за образовне иницијативе Step by step. Спасојевић, П. (2011). Породична педагогија и одговорно родитељство. Бања Лука; Нова школа плус, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини. Спасојевић, П. , Прибишев Белеслин, Т.,Николић, С. (2007). Програм предшколског васпитања и образовања. Министарство просвјете и културе Републике Српске, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. Станојловић, С. и Спасојевић, П. (2005). Унапређивање компетенција у предшколском васпитању, припручник за васпитаче, учитеље, водитеље играоница и родитеље. Бијељина; Републички педагошки завод, Јавни фонд за дјечију заштиту РС.
Стојановић, Б.(2009). Квалитет комуникације васпитач -родитељ као претпоставка успешног васпитног рада и вртићу. Београд: Иновације у настави-часопис за савремену наставу, вол.22, бр.4, стр.129 – 136. Томић, З. (2003). Комуникологија. Београд: Чигоја штампа.

GOOD EDUCATIONAL COMMUNICATION AS ESSENTIAL FOR ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN KINDERGARTEN AND FAMILY

Summary

The partnership between kindergarten and family, as one of the most important requirements of modern preschool curriculum, depends on the quality of educational communication. The author deals with communication in pre-school, with an emphasis on communication and its laws in general and with particular emphasis on communications between children, between a child and a preschool teacher and between a parent and a preschool teacher. The importance of children's play has been emphasized as the best framework for the development of communication skills of preschool children and their social acceptance in the peer group. The paper points out the desirable traits and attitudes of communication with the child. Active listening and two-way communication is one of the “recipes” for the establishment of partnerships between parents and teachers, all with the aim of welfare of the child.

Key words: communication, child, parent, preschool teacher, kindergarten

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини