Ана Вила
Дом за децу, Ветерник
Сања Опсеница
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 376.1-056.3:616.89-008.434.5
DOI 10.7251/NSK1515006V
Оригинални научни рад

ИСПИТИВАЊЕ ПРИСУСТВА ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Апстракт:

Познато је да је говор важан чинилац у развитку личности и њеној социјализацији, па одатле и стална потреба за новим истраживањима из области говорно-језичког развоја и његове патологије. Основни циљ овог истраживања као и целокупна проблематска оријентација овог рада била је да се сагледа заступљеност говорно-језичких поремећаја у односу на пол. Добијени подаци су указали да су чешћи говорно-језичких поремећаја код дечака у односу на девојчице. Објашњење за овакву полну неусклађеност може се поткрепити и тиме да је развој мозга код мушког пола спорији, те да су и развојни дефицити пет пута заступљенији код дечака него код женског пола. Мушки пол показује спорију матурацију доминантне леве хемисфере, посебно присутну у хромозомским поремећајима, те је генетски детерминисан говорни поремећај очигледнији код мушких чланова породице. Резултати рада отварају нова поља у испитивању диференцијације полова у погледу развоја говора и језика као и касније стечених комуникацијских способности и вештина.

Кључне речи: говор,поремећај, пол.

Литература

Geschwind, N., Galaburda, A. M. (1987). Cerebral lateralization: biological mechanisms, аssociations, and pathology. MIT Press. Голубовић С. (1997). Клиничка логопедија I. Београд: Дефектолошки факултет. Голубовић С. (2004). Гносогена патологија вербалне комуникације. Београд: Савез дефектолога заједнице Србије & Црне Горе. Edwards, J., Fox, R. A., & Rogers, C. L. (2002). Final consonant discrimination in children: Effects of phonological disorder, vocabulary size, and articulatory accuracy. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45, 231 – 242. Јерковић, I. (1999). Превремени полазак у школу – ризик или шанса. Београд: Задужбина Андрејевић. Крстић Н. (1999), Основе развојне неуропсихологије. Београд: Институт за ментално здравље. Luoma, L; Herrgard, E; Martikainen A. & Ahonen, T. (1998). Speech and language development of children born at<32 weeks gestation: a 5-year prospective follow-up study. Dev Med Child Neurol;40 (6): 380-7. Msall, M.E.; Buck, G.M.; Rogers, B.T., Duffy, L.C., Mallen, S.R. & Catanzaro, N.L. (1993). Predictors of mortality, morbidity, and disability in a cohort of infants <or=28 weeks’ gestation. Clin Pediatr(Phila); 32:521-7. Mills, D. L.; Prat, C.; Zangl, R.; Stager, C. L., Neville, H. J., & Werker, J. F. (2004). Language experience and the organization of brain activity to phonetically similar words: ERP evidence from 14- and 20-month-olds. Journal of Cognitive Neuroscience, 16, 1452 – 1464. Niegia, Б., Goulart, G. & Brasilia, M. C. (2007). Prevalence of speech disorders in schoolchildren and its associated factors, Rev saude Publica; 41 (5). Панић, В. (1987). Однос полова код новорођенчади са сниженим вредностима апгар-скора рођене после 38 недеље гестације, телесне масе на рођењу преко 2500 грама. Медицински преглед, 5-6, Нови Сад . Soares, C.B.; Salvetti, M.G. & Ávila, L.K. (2003) Opinião de escolares e educadores sobre
saúde: o ponto de vista da escola pública de uma região periférica do Município de São Paulo. Cad Saude Publica.;19(4):1153-6162. Shaywitz, S. E; Shaywitz, B.А.; Fletcher, J.M. & Escobar M. D. (1990). Prevalence of reading disability in boys and girls. Results of the Connecticut Longitudinal Study, 264(8), 998 – 1002, Jama. Shriberg, L.D.; Tomblin, J.B. & McSweeny, J.L. (1999). Prevalence of speech delay in 6-year-old children and comorbidity with language impairment. I Speech Lang Hear Res.;42(6):1461-81 Werker, J. F., Fennell, C. T., Corcoran, K. M., & Stager, C. L. (2002). Infants’ ability to learn phonetically similar words: Effects of age and vocabulary size. Infancy, 3, 1 – 30.

TESTING THE PRESENCE OF SPEECH AND LANGUAGE DISORDERS IN PRESCHOOL AND EARLY SCHOOL AGE CHILDREN

Summary

By observing the speech and language status of preschool age children for the last few years, a growing increase in scpeech and language difficulties can be seen, whether it is about the articulation difficulties, slow development in speech or difficulties related to the language use. The main objective of this research, as well as the entire problem-solving orientation of this paper was the perceive the presence of speech and language disorders in relation to gender. The data obtained indicated a predominant number of boys with speech and language difficulties in comparison to girls. The explanation for this gender discrepancy may be supported by the fact that the development of the brain in males is slower, and that the developmental deficiencies are five times more common in boys than in girls. Males show a slower maturation of the dominant left hemisphere, especially present in chromosomal disorders, thus, a genetically determined speech disorders are more evident in male family members. The results of this paper open up new fields in the study of gender differentiation in terms of speech and language development as well as later gained communication abilities and skills.

Key words: speech, disorders, gender

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)