Биљана М. Павловић
Универзитет у Приштини − Косовска Митровица
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
Драгана Ј. Цицовић Сарајлић
Универзитет у Приштини − Косовска Митровица
Факултет уметности у Приштини − Звечан

ДОИ 10.7251/NSK1802049P
UDK 371.214.5:373.3
371.3::78.072
Оригинални научни рад

ЗАСТУПЉЕНОСТ СРПСКЕ НАРОДНЕ И УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОШКОЛСКИМ НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА И УЏБЕНИЦИМА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ16

Апстракт:

У раду се разматра заступљеност српске традиционалне народне и уметничке музике у основношколским наставним програмима и уџбеницима музичке културе. Српска народна и уметничка музика је вредан садржај националног васпитања, који доприноси упознавању и доживљавању српске културе, њеном усвајању, те развијању осећаја националне припадности и идентитета ученика. Циљ је да се утврди у којој мери је у наставним програмима и уџбеницима музичке културе заступљена српска традиционална и уметничка музика. Резултати истраживања, изложени у овом раду, указују да наведени музички садржаји нису у довољној мери заступљени и искоришћени у наставним програмима и уџбеницима музичке културе, иако имају велики васпитни смисао и значај. Неопходно је допунити наставне програме и уџбенике богатијим избором садржаја српске традиционалне народне и уметничке музике што ће допринети њиховој већој заступљености у наставном процесу, развијању интересовања ученика за српску уметност и културу, њиховом детаљнијем упознавању, те сврсисходнијем националном васпитању у основној школи. У раду су коришћене метода анализе садржаја и метода анализе и синтезе.

Кључне ријечи: национално васпитање, основна школа, музички садржаји, настава.

Литература:

Базић, Ј. (2012). Друштвени аспекти образовања. Београд: Институт за политичке студије, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић.
Базић, Ј. и Павловић, Б. (2017). Улога музике у формирању и реконструкцијама српског националног идентитета. Српска политичка мисао, број 1, 24. vol. 55. Београд: Институт за политичке студије, 279–298.
Божидаревић, С. (2010): Фолклорни цитат у српској соло песми од њеног настанка до почетка ругог светског рата, Косовска Митровица: Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан−Косовска Митровица.
Делор, Ж. (1996). Образовање скривена ризница. Унеско: Извештај међународне комисије о образовању за XXI век. Београд: Република Србија – Министарство просвете.
Илић, B. (2005). Музичка култура за трећи разред основне школе. Београд: Креативни центар.
Илић, В. (2008). Музичка култура за други разред основне школе. Београд: Креативни центар, Илић, В. (2008а). Музичка култура за четврти разред основне школе. Београд: Креативни центар.
Илић, В. (2009). Музичка култура за први разред основне школе. Београд: Креативни центар. Ивановић, Н. (2007). Методика општег музичког образовања. Београд: Завод за уџбенике.
Јовановић, Б. и Парлић Божовић, Ј. (2011). Улога наставе у остваривању циљева националног и интеркултуралног васпитања. У: К. Шпијуновић (ур.), Настава и учење: стање и проблеми. Учитељски факултет у Ужицу, 149–164.
Николић, Р., Стојановић, С. (2010). Национално васпитање у процесу глобализације посматрано кроз европску димензију образовања. У: С. Денић (ур.), Могућност националног васпитања у време глобализације. Учитељски факултет у Врању, 108−121.
Павловић, Б., Цицовић Сарајлић, Д. (2017). Национално васпитање на основама српске уметничке музике у основној школи. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, Бр. XLVII (4). Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 143−160.
Паладин, А. и Михајловић Бокан Д. (2012). Музичка култура 5. Београд: Нови логос.
Паладин А. и Михајловић Бокан Д. (2012а). Музичка култура 6. Београд: Нови логос.
Паладин А. и Михајловић Бокан Д. (2012б). Музичка култура 7. Београд: Нови логос.
Паладин А. и Михајловић Бокан Д. (2012в). Музичка култура 8. Београд: Нови логос.
Правилник (2010). Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања
и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник.
Правилник (2011). Правилник о наставном програму за четврти разред основног
образовања и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије –
Просветни гласник.
Правилник (2013). Правилник о наставном плану и програму за први и други разред
основног образовања и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије
– Просветни гласник.
Правилник (2013a). Правилник о наставном програму за шести разред основног
образовања и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије –
Просветни гласник.
Правилник (2013б).Правилник о наставном програму за седми разред основног
образовања и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије –
Просветни гласник.
Правилник (2014). Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник.
Правилник (2017). Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања. Београд: Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник.
Стојановић, Г. и Ћирић, Н. (2002). Музичка култура 8. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Стојановић Г., Васиљевић, З., Дробни, Т. (2006). Музика култура 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Стојановић, Г., Васиљевић, З. (2007). Музика култура 2. Београд: Завод за уџбенике.
Стојановић, Г. (2007). Музичка култура 4. Београд: Завод за уџбенике.
Стојановић, Г. (2009). Музичка култура 3. Београд: Завод за уџбенике.
Стојановић, Г. и Рајчевић, М. (2009). Музичка култура 5. Београд: Завод за уџбенике.
Стојановић, Г. и Рајчевић, М. (2009а). Музичка култура 6. Београд: Завод за уџбенике.
Стојановић, Г. И Рајчевић, М. (2009б). Музичка култура 7. Београд: Завод за уџбенике.
Цицовић Сарајлић, Д. и Павловић, Б. (2017).Садржаји патриотског васпитања у основношколској настави музичке културе: значај и заступљеност.Теме, Часопис за друштвене науке, г. XLI, бр. 3. Универзитет у Нишу, 539−556.

REPRESENTATION OF SERBIAN TRADITIONAL FOLK AND ART MUSIC IN THE ELEMENTARY SCHOOL CURRICULUM AND TEXTBOOKS OF MUSIC CULTURE

This paper discusses the representation of Serbian traditional folk and art music in elementary school curricula and textbooks of musical culture. Serbian traditional folk and art music is valuable contents of national education, which contributes to the familiarization and experience of Serbian culture, its adoption and development of the sense of national affiliation and identity of students. The aim is to determine the extent to which Serbian traditional and artistic music is represented in the curricula and textbooks of music culture. The results of the research, presented in this paper, show that the aforementioned musical contents are not sufficiently represented and used in the curricula and textbooks of musical culture, although they have a great educational meaning and significance. It is necessary to supplement the curricula and textbooks with a richer selection of the content of Serbian traditional and artistic music, which will contribute to their greater participation in the teaching process, the development of students’ interest in Serbian national art and culture and a more in-depth introduction to the same, as well as the more purposeful national education in the elementary school. The paper used method of analysis of contents and method of analysis and synthesis.

Key words: national education, elementary school, music, teaching.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини