Србислава Павлов
Висока школа за образовање васпитача Кикинда
Универзитет у Новом Саду

ДОИ 10.7251/NSK1802086P
UDK 378.382-053.5
373.2
Стручни рад

ЕМПИРИЈСКИ ПРИСТУП ПЕДАГОШКИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Апстракт:

Овим радом ауторкa приказује истраживање које је имало за циљ да испита ставове родитеља деце предшколског узраста о родитељским компетенцијама.
Узорак је чинило 105 родитеља деце предшколског узраста са територије општине Нови Бечеј. Примењен је инструмент Упитник о доживљају родитељских компетенција, чији део представља скалер Parentining Sense of Competence Scale (Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978). Испитаници су одговорили да се слажу са тврдњама „Бити родитељ је награда само по себи”(61,90%), „Научио/ла сам да се проблеми везани за бригу о детету лако решавају кад научите како ваши поступци утичу на дете” (60,95%), али и са „Моји родитељи су били боље припремљени да буду добри родитељи него што сам ја“ (48,57%), „Понекад имам осећај да ништа не постижем“ (45,72%). Добијени резултати указују да, иако су родитељи задовољни својом улогом, она их и оптерећује, те постоји простор за унапређење компетенција чиме би се додатно оснажили.

Кључне ријечи: породица, родитељи деце предшколског узраста, родитељство, педагошка компетенција родитеља.

Литература:

Вилотијевић, Н. (2006). Породична педагогија. Београд: Школска књига. Грандић, Р. (2006). Прилози породичној педагогији. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.
Delale, E. A. (2011). Povezanost doživljaja roditeljske kompetentnosti i emmocionalne izražajnosti s intezitetom roditeljskog stresa majki. Psihologijske teme,br. 2, 187–212.
Илић, М. (2008).Стилови породичног понашања. Норма XIII, 2/2008, 9–28. Jurčević Lozančić, A. i Kunert, A. (2015). Obrazovanje roditelja i roditeljska pedagoška kompetencija, teorijski i praktični izazovi. Metodički obzori: časopis za odgojnoobrazovnu teoriju i praksu 10 (2015) br. 2, 39–48.
Keresteš, G., Brković, I. i Kuterovac Jagodić, G. (2011). Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata. Suvremena psihologija 14 (2011) br. 2, 153–169.
Mandarić Vukušić, А. (2018). Self-evaluation of Parental Competence – Differences Between Parents with Pedagogical and Non-Pedagogical Professions, World Journal of Education 2, http://wje.sciedupress.com.
Parentining Sense of Competence Scale (Gibaud-Wallston&Wandersman, 1978). Доступно на: www.bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/documents/c-change/parenting-sense-ofcompetence- scale.pdf
Педагошка енциклопедија 2. (1989). Ур. Никола Поткоњак и Перо Шимлеша. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Pećnik, N. i Tokić, A. (2011). Roditelji i djeca na pragu adolescencije: pogled iz tri kuta, izazovi i podrška. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Спасојевић, П. (2011). Породична педагогија и одговорно родитељство: уџбеник за студенте педагошких факултета и приручник за родитеље, васпитаче и наставнике. Бања Лука: Нова школа; Педагошки факултет у Бијељини.
Тодоровић, Ј., Хедрих, В., Стојиљковић, С. и Хаџи Пешић, М. (2008). Представа о родитељима и компетенције студената. Теме бр. 3, 595–609.
Čudina Obradović, M., Obradović, J. (2003). Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti. Revija socijalne politike, god.10, br. 1, 45–68.

EMPIRICAL APPROACH TO THE PEDAGOGICAL COMPETECES OF PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN

This article is the author's presentation of the research aimed at examining the attitudes of preschoolers’ parents on parenting competences. The research sample consisted of 105 parents of preschool children from the territory of the municipality of Novi Bečej. The instrument used was the Questionnaire on the sense of parenting competences, consisting partly of Parenting Sense of Competence Scale (Gibaud-Wallston&Wandersman, 1978)ed thaRespondents answered that they agreed with the items „Being a parent is a reward in itself“ (61.90%), „I learned that child care problems can be easily solved when you learn how your actions affect the child“ (60.95%), but also with „My parents were better prepared to be good parents than I am“ ( 48.57%), „Sometimes I have the feeling that I do not achieve anything“(45.72%). The obtained results indicate that although parents are satisfied with their role, it also put pressure on them, and there is opportunity for improvement of competences, which would further strengthen their parenting skills.

Key words: family, parents of preschool children, parenting, parents’ pedagogical competence.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини