Оливера М. Марковић
Весна Н. Тодоровић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 75-053.5
DOI 10.7251/NS1601289M
Прегледни рад

ДЈЕЧИЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО – ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ

Апстракт:

Дјечији ликовни израз је један од основних облика развоја цјелокупне дјететове личности. Као такав, он је значајно средство за ослобађање дјечијих потреба. Овим радом смо покушали приближити значење и значај дјечијег ликовног стваралаштва у васпитно-образовном процесу и изван њега. Проблем тумачење дјечијих ликовних радова постакао је многе педагоге, психологе и ликовне умјетнике да истражују специфичности ликовног израза дјеце које су у вези са личношћу малог умјетника, његовим узрастом и нивоом развоја уопште. Ликовна експресија помаже дјетету да ослободи унутрашњи садржај, да развија способност опажања, представљања, самосвијест, истрајност, радну дисциплину, смисао за културу и естетски доживљај. Разумјети дјечији ликовни израз представља поуздана врата за улазак у дјечији свијет и развој дјечије личности.

Кључне ријечи: дјечије ликовно стваралаштво, значење, значај, развој личности.

Литература

Baumgarten, F. (1933). Die Testmethode. New York: Yonkers, World Book Company. Bühler, K. (1930). Die geistige Entwicklung des Kindes. Bühler, C. (1937). Praktische Kinderpsychologie. Wien, Leipzig: Lorenz. Wilson, I.D.(1995). Children's experience of war as expressed trough their drawing’, unpublished undergraduate thesis. University of Birmingham. Goodenough, F. (1926). Measurement of Intelligence by Drawings. Chicago: Yonkers-on-Hudson, N. Y., World book company. Дјечији ликовни радови: галерија дјечијих ликовних радова. Преузето 8.7. 2015. год. у 19:44 са http://www.knetfeder.de/, и http://www.knetfeder.de/kkp/malen.html Дјечији ликовни радови из личне архиве Егзипери, А. ( 2015). Мали Принц. Београд: Вулкан Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. New York: The Science Press Lowenfeld, V. (1954). Your child and his art. New York: Macmillan. Minkowska, F. (1950). La typologie constitutionnelle vue à travers le test de Rorschach et les dessins d’enfants, Extraits des actes du premier congrès international d’anthropologie différentielle (fasc. V). Михачевић, Б. (1958). Мали рјечник ликовних умјетности. Сарајево: Народна просвјета. Огњеновић, П. (2003). Психолошка теорија уметности. Београд: Гутенбергова галаксија. Piaget, J, Inhelder, B. (1962). The Psychology of the Child. New York: Basic Books. Погачник, С, Толичић, С. (1964). Дечји цртежи као израз душевног развоја детета. Београд: издавачко предузеће РАД. Смиљанић,В, Толичић, И. (1992). Дечја психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Старц, Б, Обрадовић, М, Плеша, А, Профаца, Б, Летица, М. (2004). Особине и психолошки увјети развоја дјетета предшколске доби. Загреб: Голден маркетинг – Техничка књига.
Thun, T. (1950). Kindesbeobachtung als Aufgabe. Paderborn: Bonifacius- Druckerei. Филиповић, С. (2011). Методика ликовног васпитања и образовања. Београд: Универзитет умјетности у Београду, Издавачка кућа КЛЕТТ. Freud, S. (1910). Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood. S. E., XI: 59-137. Print.

CHILDREN'S ARTISTIC CREATIVITY – MEANING AND SIGNIFICANCE

Summary

Children's artistic expression is one of the main forms of development of the whole child's personality. As such, it is an important means to express children’s needs. In this paper we tried to approach the meaning and importance of children's art in the educational process and beyond. The problem of interpretation of children's art works encouraged many educators, psychologists and artists to explore the specifics of artistic expression of children that are associated with the personality of the little artist, his age and level of development in general. Visual expression helps children to express internal content, to develop the ability of observation, representation, self-confidence, perseverance, work discipline, a sense of culture and aesthetic experience. To understand children's artistic expression is a reliable door to enter the child's world and the development of the child's personality.

Key words: children's artistic creativity, meaning, significance, development of personality.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)