Јелена М. Милићевић Тракиловић
Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац” у Бијељини
Младен М. Тракиловић,
Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац” у Бијељини
Десанка С. Тракиловић1
Педагошки факултет у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву

ДОИ 10.7251/NSK1801145M
УДК 37.036-057.875:78
371.3:784.9
Оригинални научни рад

ДЈЕЧИЈА МУЗИЧКА ИГРА У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Апстракт:

У раду се разматра заступљеност и примјена музичких игара у оквиру васпитно-образовног рада у настави музичке културе. Циљ је да се укаже на значај музичке игре у развоју музичких способности код дјеце раног школског узраста. У раду су представљени резултати истраживања спроведеног током 2016. године на подручју Града Бијељина. Мјерењем је обухваћено 200 испитаника (100 дјечака и 100 дјевојчица). Циљ је да се утврди ниво и прецизност извођења музичких игара код дјевојчица и дјечака четвртог разреда основне школе. Истиче се значај музичких игара у развоју музичких способности у разредној настави. Добијени резултати показују да постоје статистички значајне разлике у исказаним способностима извођења музичких игара између испитаника млађег школског узраста у односу на пол. Констатује се на бази резултата χ2 теста да постоје разлике у исказаним способностима извођења музичке игре у односу на пол.

Кључне ријечи: музичка игра, музичка способност, народна пјесма, разредна настава.

Литература:

Vasiljević, Z. (1999). Teorija ritma. Beograd: Univerzitet umetnosti.
Vasiljević, Z.( 2000). Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Akademija.
Ђурковић-Пантелић, M. (1998). Методика музичког васпитања деце
предшколског узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача.
Каменов, Е. (1996). Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу – општа методика.
Нови Сад: Драгон.
Милићевић Тракиловић, Ј., Тракиловић, Д. (2016). Ефекти примјене народне
пјесме и игре у разредној настави, Традиционално и савремено у уметности
и образовању. Зборнику са првог међународног научног скупа. Косовска
Митровица: Факултет уметности.
Мирковић Радош, К. (1996). Психологија музике. Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства.
Павловић, Б., Милићевић Тракиловић, Ј. (2013). Неговање и значај
трдиционалних народних игара са певањем у настави музичке културе.
Узданица, 10 (1), Јагодина: Факултет педагошких наука, 209–214.
Павловић, Б., Тракиловић, Д. (2014). Народна музичка традиција северног
Косова у функцији наставе музичке културе у основној школи, Узданица,
11(1). Јагодина: Факултет педагошких наука, 130–135.
Милићевић Тракиловић, Ј., Тракиловић, Д. (2017). Музичка култура са
методиком. Бијељина: Педагошки факултет.
Тракиловић, Д. (1998). Музичка култура са методиком у разредној настави.
Бијељина: Учитељски факултет.
Цицовић Сарајлић, Д., Павловић, Б. (2014). Текстови савремених српских
пјесника у основношколској настави музичке културе. Зборнику радова са
научног скупа. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у
Крагујевцу.

CHILDREN'S MUSIC DANCE IN TEACHING OF MUSIC CULTURE

Summary:

The paper considers the representation and using music dances in the framework of educational work in the teaching of music culture. The aim is to point out the importance of music dance in the development of musical skills in children of early school age. The paper presents the results of a survey conducted in 2016 in the area of the City of Bijeljina.
Measurement included 200 respondents (100 boys and 100 girls). The goal is to determine the level and precision of the performance of music dances at girls and boys of the fourth grade of elementary school. The importance of music dances in the development of musical skills in classroom education is emphasized. The obtained results show that there are statistically significant differences in the demonstrated ability to perform music dances among the
respondents of the younger school age, in relation to gender. On the basis of the result of the X2 test, it is noted that there are differences in the demonstrated ability to perform a musical dance, in relation to gender.

Keywords: music dance, musical ability, folk song, class teaching.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)