Татјана Думитрашковић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 371.3::372.4]:81`243
Прегледни рад
дои: 10.7251/НСК1311 287Д

ДРАМА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Апстракт:

Овај рад нуди теоретски увиду вредност драме за учење страног језика. Драма доноси културно и језичко богатство пружајући увид у циљну културу и чинећи да се језички контексти лакше памте, тако што их смешта у реални социјални и физички контекст. Постоји много разлога зашто би требало да користимо драмски текст и драмске активности на часовима страног језика. Драма по самој својој природи укључује ученике у друштвене контексте који од њих захтјевају да мисле, говоре, манипулишу конкретним материјалом и деле гледишта како би могли да успјешно доносе одлуке.Укључивање у драмске активности може да помогне побољшању комуникације, мотивације, вјештине говора на страном језику, тимског рада, сарадње и изградње повјерења међу ученицима и наставницима. Такве активности су увјек забавне и представљју снажан мотивациони фактор за учење страног језика пружајући могућности за његове различите употребе.

Кључне речи: драма, страни језик, драмске активности, језичке вештине

Литература

Бахтин 1986: M. M.Bakhtin, Speech Genre and Other Late Essays, University of Texas Press. О’ Нил 1998: C. O’Neill, Words Into Worlds, Learning a Second Language through Process Drama, AblexPublishing corp. Stamford, USA. Гарднер 1993: H. Gardner, Multiple intelligences: The theory in practice, New York: BasicBooks. Хабард 1986: P. Hubbard,“Adapting Existing Materials for CALL.” Ohio TESOL Newsletter, Winter 1986. Холден 1981: S. Holden, (1981): Drama in Language Teaching, Essex: Longman. Мели и Даф 1982: A. Maley, A. Duff,Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for Language Teachers, Cambridge University Press. Мекеслин 1996: N. McCaslin, Creative Drama in the Classroom and Beyond, London: Longman Publishers. Риф1992: Ј. Reiff, What Research Says to the Teacher: Learning Styles, Washington, DC: National Education Association. Силвер и Перини 2001: H.Silver& M.Perini, Teaching What Matters Most: Standards and Strategies for Raising Student Achievement, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. Вајт 1988: R.V.White, The ELT Curriculum: Design, Innovation and Management, Oxford: Blackwell Виготски 1978: L.Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, MA: Harvard University Press Веселс 1987: C. Wessels, Drama(Resource Books for Teachers), Oxford University Press. Вон Ји 1990: Sam Wan Yee,Drama in Teaching English as a Second Language- a Communicative Approach, The English Teacher.

DRAMA IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Summary

This paper offers some theoretical insight into the value of drama for foreign language teaching. Drama provides cultural and language enrichment by revealing insights into the target culture and making language contexts memorable by placing them in a realistic social and physical context. There are many reasons as to why we should use drama activities in the foreign language classroom. Drama by its very nature involves students in social contexts where they are required to think, talk, manipulate concrete materials, and share viewpoints in order to make decisions. Reading plays and doing drama activities can help communication, motivation, speaking skills, team work, collaboration and building up confidence between students and teachers. These activities are always fun and entertaining and can provide motivation to learn. It can also provide varied opportunities for different uses of language.

Key words: drama, foreign language teaching, drama activities, language skills

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини