Слађана Миљеновић
Универзитет у Источном Сарајеву
Педагошки факултет у Бијељини

УДК 371.213.3:159.942-057.874
УДК 17.022.1
DOI 10.7251/NSK1414010M
Стручни рад

ДОПРИНОСИ ЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА АКТУАЛИЗАЦИЈИ СЕЛФА СТУДЕНАТА?

Апстракт:

Савремена настава заснована је на идеји да се образовни процес усредсреди на сваког појединца као индивидуу и помогне му да на најбољи могући начин открије и развија сопствене квалитете. Рад је посвећен истраживању актуализације селфа код студената прве и завршне године на Педагошком факултету у Бијељини и полази од претпоставке да се код ових група студената уочавају разлике у актуализованом селфу. Утврдђивањем разлика хтјели смо уочити колико су студенти кроз високошколско образовање успјели актуализовати селф, односно изградити себе као личности, а самим тим и остварити услове за развијање компетенција које су потребне за позив учитеља и васпитача. Инструмент који се користи у истраживању посебно је конструисан баш за њега, и инспирисан је Масловљевом теоријом о актуализацији селфа.

Кљичне ријечи: актуализација селфа, компетенције, студенти.

Литература

Koledin, G. (2012). Analiza opšteg stava studenata prema organizaciji univerzitetske nastave. U: Zbornik radova, „Nauka i tradicija“. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet, str. 163 – 177. Maslov, A. (2001). O životnim vrednostima. Beograd: IP „Žarko Albulj“. Сузић, Н. (2008). Ефикасност наставника. Настава и васпитање, 57(3), стр. 377 – 395. Тубић, Д. (2007). Атрибуције особина наставника и емоције ученика. Педагошка стварност, 53(5-6), стр. 519 – 540. Fulgosi, A. (1979). Psihologija ličnosti. Zagreb: Školska knjiga.

DOES UNIVERSITY TEACHING CONTRIBUTE TO SELF ACTUALIZATION OF STUDENTS

Summary

Modern teaching is based on the idea that the educational process should be focused on every person as an individual with the aim of helping him/her as much as possible to discover and develop his/her own potential. The paper is devoted to the study of self actualization of the students of the Faculty of Education to examine differences in actualization of their selves. Comparing these two stages, we have tried to find out how the students managed to build their own selves through the process of higher education and thus lay the foundation for the development of competencies needed for fulfilling the role of a good teacher. The instrument used in the study is specially designed for this paper and is inspired by Maslow's theory of self actualization.

Key words: self actualization, competencies, students.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини