Весна Цвијетиновић
Универзитет у Источном Сарајеву
Технолошки факултет Зворник

УДК 371.3::811.111]:004.738.5
DOI 10.7251/NSK1414009C
Стручни рад

ДИКТОГЛОС МЕТОДА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Апстракт:

У данашње време наставници енглеског језика имају на располагању обиље материјала за рад у учионици, од мноштва квалитетних уџбеника, преко разноврсног додатног материјала, до могућности примене информационо-комуникационих технологија у настави. Већина средстава садржи занимљива вежбања која се заснивају на комуникативном и интерактивном приступу у учењу страног језика, а која за циљ имају пре свега развијање основних вештина слушања, читања, писања и говора, унапређење флуентности у говору, као и обезбеђивање контекста за примену граматичких структура, функционалних јединица и вокабулара. Опште је мишљење да не постоји један једини најбољи метод наставе и учења. Успешан наставник неће ограничити себе на само један једини метод, већ ће истраживати и користити многобројне могућности које има пред собом, како би на оптималан начин задовољио интересовања и потребе својих ученика. У овом раду детаљно је описана техника диктоглоса и разматране су предности које ова техника донооси са собом, са циљем да се допринесе побољшању квалитета наставе.

Кључне речи: настава и учење енглеског језика, диктоглос, комуникативни приступ, интерактивни приступ.

Литература

Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Camridge: Cambridge University Press Underwood, M. (1989). Teaching Listening, New York: Longman Vasiljevic, Z.(2010)Dictogloss as an Interactive Method of Teaching Listening Comprehension to L2Learners English Language Teaching, Vol. 3, No. 1, Преузето 12. 11. 2014. са http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/5212. Wajnryb, R. (1990). Grammar Dictation. Oxford: Oxford University Press.

USING DICTOGLOSS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Summary

English language teachers around the world today are faced with a multitude of teaching materials, from numerous good quality textbooks, various additional materials, all the way to the posssibility of applying ICT in their teaching practice. Majority of the material contains interesting and challenging exercises based on communicative and interactive approach in foreign language teaching whose aim is to improve the four basic skills- listening, reading, writing and speaking, to develop fluency and promote accuracy, as well as to provide context for grammar structures, functional units and vocabulary. The general opinion is that there is no single most appropriate method in language learning. Successful teachers will not confine themselves to only one method, rather they will explore and use various possibilities in order to satisfy the needs and interests of their students in the best possible way. This paper gives a detailed description of dictogloss technique. The author discusses the various advantages of the technique with the aim to contribute to the improvement of the quality of teaching practice.

Key words: English language teaching and learning, dictogloss, communicative approach, interactive approach

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини