Јелена M. Милићевић Тракиловић
Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“ Бијељинa
Десанка С. Тракиловић
Педагошки факултет Универзитет у Источном Сарајеву

УДК 78:37.036-057.875
DOI 10.7251/NS1601380M
Оригинални научни рад

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ У РАДУ СА ДЈЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ И РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Апстракт:

Циљ спроведеног истраживања је да се утврди ниво активног учешћа дјевојчица и дјечака предшколског и раног школског узраста у вокалноинструменталним ансамблима у оквиру музичке активности и наставе музичке културе. Узорак истраживања чинило је 100 испитаника предшколског узраста ( 50 дјевојчица и 50 дјечака) који су у тренутку мјерења имали 5–6 година и 100 испитаника раног школског узраста (51 дјевојчица и 49 дјечака) који су у тренутку мјерења похађали 2. разред основне школе у Бијељини. Основни циљ овог истраживања је да се сагледа заступљеност вокално-инструменталних ансамбала и ниво знања у односу на пол. Мјерењем је обухваћено вокално извођење пјесама и прецизност свирања на ритмичким инструментима. Добијени резултати показују да постоје статистички значајне разлике у исказаним способностима вокалноинструменталног извођења музике између испитаника предшколског узраста (дјевојчица и дјечака) и испитаника 2. разреда основне школе (дјевојчица и дјечака). Констатује се да на бази резултата х2 теста постоје разлике у исказаним способностима вокално-инструменталног извођења музике у односу на пол, између испитаника предшколског узраста и ученика 2. разреда основне школе.

Кључне ријечи: вокално-инструментална настава, дјечија пјесма, дјечији инструменти, њега дјечијег гласа.

Литература

Мишков, М. (1999). Приступ одабирања песама и хорских композиција за децу. Норма, (1‒2), 181–190. Павловић, Б., Цицовић Сарајлић Д. (2014): Улога наставе музичке културе у развијању хуманистичких, интеркутуралних и националних врености, У: Јовановић, Б., Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини−Косовској Митровици, 659‒678. Плавша, Д.,Поповић, Б., Ерић, Д. (1960). Музичко васпитање (1. део). Београд: Завод за издавање уџбеника социјалистичке републике Србије. Stošić, А. (2008). Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija, 63(1), 62‒74. Цицовић Сарајлић, Д., Павловић, Б., (2014): Текстови савремених српских пјесника у основношколској настави музичке културе, У: Јовановић В., Росић Т. (ур.), Зборник радова са научног скупа Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 421−433.

VOCAL-INSTRUMENTAL ENSEMBLES IN WORKING WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AND EARLY SCHOOL AGE

Summary

The aim of the research is to determine level of active participation of preschool and younger school children in vocal-instrumental ensembles, under the musical activities and trough the curriculum of the subject of Music Culture. Research included one hundred young school aged examinees ( fifty girls and fifty boys) which were 5-6 years old at the time of the research and one hundred young school aged examinees (fifty-one girls and forty-nine boys) which were in the second grade at the moment of research. The main goal of this research is to examine representation vocal-instrumental ensembles and level of knowledge with respect to gender. The study includes a vocal performance of songs and precision of playing the rhythmic instruments. The results have shown that there are statistically significant differences in demonstrated skills of vocalinstrumental performing of music among preschool examinees (girls and boys) and second graders examinees (girls and boys). Based on the results of  2 test, it is concluded that there are differences in demonstrated skills of vocal-instrumental performing of music among preschool examinees (girls and boys) and second graders examinees (girls and boys), with respect to gender.

Keywords: vocal-instrumental teaching, songs for children, children instruments, child voice care.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)