Миљана Д. Барјамовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

УДК 004.85:37
DOI 10.7251/NS1601364B
Стручни рад

АПЛИКАТИВНА ПРИМЕНА ДИДАКТИЧКОГ МЕДИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ У НАСТАВИ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Апстракт:

У раду ће бити презентован модел иновативне методичке апликације за учење једне теме из морфологије српскогa језика. Биће приказани методички поступци на основу којих је креирана апликација за учење о „Граматичким категоријама речи у српском језику”, разрађена уз помоћ „Notebook” софтвера погодног за реализацију наставе на Електронској интерактивној табли. Циљеви истраживања јесу да се представи ефикасно учење српског језика кроз примену иновативног дидактичког медија, да се наставницима понуди модел за организовање будућег успешног учења морфолошких тема из језика, и подстицање применe нових технологија у настави, посебно Електронске интерактивне табле и „Notebook” софтвера, јер они омогућавају успешну припрему наставних садржаја и обезбеђују ефикасно учење и усвајање комуникацијских и лингвистичких компетенција ученика. Општи циљ овог истраживања јесте да се перманентно подстиче заинтересованост ученика за учење матерњег српског језика применом информационо-комуникационих технологија у настави а уважавајући савремена дидактичко-методичка начела, законитости и методе.

Кључне речи: дидактички медији, Електронска интерактивна табла, „Notebook” софтвер, граматичке категорије речи у српском језику.

Литература

Baran, B. (2010). Experiences from the process of designing lessons with interactive whiteboard: ASSURE as a road map. Contemporary Educational Technology, 1(4), 367–380. Барјамовић, М. (2013). Моделирање процеса учења у настави морфологије српскога језика. Докторска дисертација, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. Преузето 15. децембра 2015. са ‹http://www.ff.uns.ac.rs/studije/doktorske/uvid_javnosti/MiljanaBarjamovic _disertacija.pdf› Wall, K. – Higgins, S. and Heather, S. (2005). The visual helps me understand the complicated things’: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Education Technology, vol. 36, n. 5, 851867.
Doe, C. (2010). Interactive whiteboards. Multimedia & Internet @ Schools, 17(1), 30–34. Ђорђевић, Ј. (2004). Педагошка стварност. Теорије и схватања о настави, Београд, vol. 50, бр. 9 – 10, стр. 734–758. Campregher, S. (2011). Effects of the Interactive Whiteboard (IWB) in the classroom. Experimental research in Primary School. In Pixel (Eds.), The Future of Education Conference Proceedings. Milano: Simonelli Editore, 1, 60–64. Преузето 24. јануара 2016. са ‹http://conference.pixelonline.net/edu_future/common/download/Paper_pdf/ENT34Campregher.pdf› Maher, D. – Phelps, R. – Urane, N., & Lee, M. (2012). Primary school teachers’ use of digital resources with interactive whiteboards: The Australian context. Australasian Journal of Educational Technology, 28(1), 138–158. Mrazović, P. (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci. Пипер, П. и Клајн, И. (2013). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12) Стратегија примене слободног софтвера у образовању. Удружење професора информатике Србије. Преузето 19. 2. 2016. са ‹http://www.slobodansoftverzaskole.org/ISO/Strategija-primene-slobodnogsoftvera-u-skolama-final.pdf› Hur, J. W. – Suh, S. (2012). Making learning active with interactive whiteboards, podcasts, and digital storytelling in ELL classrooms. Computers in the Schools, 29 (4), 320-338. Преузето 10. 12. 2015. са ‹http://effectivelyteachingells.weebly.com/uploads/4/2/8/2/42827651/content server_9.pdf›

THE APPLICATIVE DEPLOYMENT OF DIDACTIC MEDIA OF INTERACTIVE WHITEBOARD IN SERBIAN GRAMMAR TEACHING

Summary

In this paper we will present the mode of innovative methodical application for one of the subjects from the Serbian morphology. The paper also includes the methodical procedures which were taken as the basis for the creation of methodical application for learning about grammatical categories in Serbian language. It was developed with the help of Notebook software suitable for the realisation of teaching on an interactive whiteboard. The aim of this research was to present the effective learning by using the innovative media, then to offer a model for organizing the future successful teaching of Serbian morphology subjects to the teachers, and thirdly, to enforce the deployment of new technologies into the teaching, which refers primarily to the interactive whiteboard and Notebook software, because they enable a more successful preparation of teaching contents and consequently more effective learning and adoption of communication and linguistic competencies by students. According to the all above-mentioned, the general goal of this research is the permanent stimulation of students curiosity about their native language, Serbian by applying information and communication technologies in teaching process, and also respecting the contemporary didactic-methodical principles, legitimacy and methods.

Key words: didactic media, interactive whiteboard, Notebook software, grammatical categories in Serbian languagе.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)